dinsdag 31 maart 2020

Woord van bemoediging door onze bisschop

Bisschop de Korte heeft voor ons, gelovigen in deze tijd van Corona-crisis, een derde woord van bemoediging geschreven. Te lezen op de website van ons bisdom, of HIER KLIKKEN.

Zeer aanbevolen.

maandag 30 maart 2020

Parochie Heilige Lambertus verzorgt eucharistievieringen via You-Tube kanaal en KRO - TV


Onze parochie verzorgt de komende 2 zondagen eucharistievieringen die te volgen zijn via live streaming op YouTube. U kunt deze vieringen bijwonen door te kijken op YouTube-kanaal:


De eerste viering is op Palmzondag 5 april  vanaf 11.00 uur.
De daaropvolgende zondag 12 april, Hoogfeest van Pasen eveneens vanaf 11.00 uur te volgen op hetzelfde kanaal.

Beide vieringen zijn rechtstreeks vanuit de St. Lambertuskerk te volgen op: YouTube, Lambertuskerk Helmond Live

Op zondag 19 april kunt u de heilige mis rechtstreeks volgens op de landelijke TV-zender NPO 2, KRO Deze viering wordt dan uitgezonden vanuit de St. Jozefkerk om 10.00 uur.

De drie vieringen worden voorgegaan door Pastoor Erik Seidel en Pastor Wouter Koopmans en worden verzorgd met Nederlandstalige gezangen door cantor en organist.

zaterdag 28 maart 2020

Lezingen en preek voor zondag 29 maart

Preek van pastoor Seidel voor deze zondagLezingen van deze zondag, 5e zondag van de veertigdagentijd

Eerste Lezing       Ez., 37, 12-14
Zo spreekt God de Heer: "Ik ga uw graven openen; in massa's zal Ik u uit uw graven wegvoeren en u brengen naar de grond van Israël. En wanneer Ik dan uw graven geopend heb en u in massa's zal hebben weggevoerd uit uw graven, zult gij weten dat Ik de Heer ben. Mijn geest zal Ik over u uitstorten en gij zult leven; Ik zal u vestigen op uw eigen grond en gij zult weten dat Ik de Heer ben: Wat Ik zeg, dat volbreng Ik!" Zo luidt de godsspraak van de Heer.

Antwoordpsalm psalm 130
Refrein: De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt.

-- Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.
-- Als Gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij U vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar U.
-- Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar Hem uit, meer dan wachters naar de ochtend.
-- Meer dan wachters naar de ochtend hunkert Israël naar Hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.

Tweede Lezing    Rom., 8, 8-11
Broeders en zusters, Zij die zelfzuchtig leven, kunnen God niet behagen. Maar uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoegzaamheid, maar door de Geest, omdat de Geest van God in u woont. Zou iemand de Geest van Christus niet hebben, dan behoort hij Hem niet toe. Als Christus in u is, blijft wel uw lichaam door de zonde de dood gewijd, maar uw geest lééft, En als de Geest van God die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft.

Vers voor het evangelie     Joh., 11, 25a, en 26
Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt de Heer; wie in Mij gelooft zal leven in eeuwigheid.

Evangelie  Joh.11, 1-7.17.20-27.33b-45
In die tijd was er iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Marta. Maria was de vrouw die de Heer met geurige olie had gezalfd en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters van Lazarus stuurden Jezus de boodschap: "Heer, hij die Gij liefhebt, is ziek." Toen Jezus dit hoorde, zei Hij: "Deze ziekte voert niet tot de dood, maar is om Gods glorie, opdat de Zoon Gods er door verheerlijkt moge worden." Jezus hield veel van Marta, haar zuster en Lazarus. Toen Hij dan ook hoorde dat Lazarus ziek was, bleef Hij weliswaar nog twee dagen ter plaatse, maar daarna zei Hij tot zijn leerlingen: "Laat ons weer naar Judea gaan." Bij zijn aankomst bevond Jezus dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was, ging zij Hem tegemoet; Maria echter bleef thuis. Marta zei tot Jezus: "Heer, als Gij hier waart geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal geven." Jezus zei tot haar: "Uw broer zal verrijzen." Marta antwoordde: "Ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag." Jezus zei haar: "Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?" Zij zei tot Hem: "Ja, Heer, ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt." Diep ontroerd sprak Jezus: "Waar hebt gij hem neergelegd?" Zij zeiden Hem: "Kom en zie, Heer." Jezus begon te wenen, zodat de Joden zeiden: "Zie eens hoe Hij van hem hield." Maar sommigen onder hen zeiden: "Kon Hij, die de ogen van een blinde opende, ook niet maken dat deze niet stierf?" Bij het graf gekomen overviel Jezus opnieuw een huivering. Het was een rotsgraf en er lag een steen voor. Jezus zei: "Neemt de steen weg." Marta, de zuster van de gestorvene, zei Hem: "Hij riekt al, want het is reeds de vierde dag. Jezus gaf haar ten antwoord: "Zei Ik u niet, dat als gij gelooft ge Gods heerlijk­heid zult zien?" Toen namen ze de steen weg. Jezus sloeg de ogen ten hemel en sprak: "Vader, Ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt. Ik wist wel, dat Gij Mij altijd verhoort, maar omwille van het volk rondom Mij heb Ik dit gezegd, opdat zij mogen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt." Na deze woorden riep Hij met luide stem: "Lazarus, kom naar buiten !" De gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met zwachtels gebonden en met een zweetdoek om zijn gezicht. Jezus beval hun: "Maakt hem los en laat hem gaan." Vele Joden, die naar Maria waren gekomen en zagen wat Hij gedaan had, geloofden in Hem.

donderdag 26 maart 2020

Benoemingen parochiebestuur

De bisschop van 's-Hertogenbosch heeft per 1 april voor 4 jaar benoemd tot lid van het parochiebestuur: de heren G. Meijerink en F. Lenders, en herbenoemd als lid: de heer L. den Breejen.

Wij hopen allen, ook na de coronacrisis, weer met veel energie en toewijding te kunnen werken aan onze parochie en de missionaire uitdaging waar we voor staan.

Bid mee en ontvang de zegen!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, de tekst '"URBI ET ORBI" ZEGEN Paus Franciscus geeft een extra 'Urbi et Orbi' zegen. Vrijdag 27 maart Kijk op: YouTube: Vatican News Hoe laat? Roma/Amsterdam: 18 uur Aires: 12 uur Curaçao/Miami: 11 uur Bogotá/Lima: 10 uur Los Angeles: 08 uur Jakarta: 24 uur VESTING'

woensdag 25 maart 2020

Maria Boodschap 25 maart

Laten we vandaag in onze gezinnen wel deze prachtige feestdag vieren. Het wordt immers over 9 maanden ook weer kerstmis en dat mogen we vieren door het ja-woord van de heilige Maagd Maria !
"Vandaag, 25 maart, vieren we het feest van Maria Boodschap, de Annunciatie. Het is ook feest in de Hemel. We vieren dat dankzij Haar “Ja” de geboorte van degene waardoor de Redder, Jezus, zou werkelijk gebeuren en de Verlossing tot ons kwam. 
En dan zegt men dat Maria een gewone vrouw was,… Maria had “nee” kunnen zeggen. 

Hoe dankbaar moeten we zijn dat Maria “Ja” zei. In plaats van Maria te verachten, moeten we Haar erg dankbaar zijn.Jezus is de Weg, de Waarheid, en het Leven. Hij is onze Heiland. En toch koos Jezus ervoor om tot ons via Maria te komen. Hij koos die "weg”. Hij had zonder meer voor ons kunnen verschijnen. Maar hij koos ervoor om tot ons via Maria te komen. En Jezus wijst ons de weg naar redding. De weg van Maria. We moeten begrijpen dat het erom gaat om tot Jezus via Maria te komen. Kies daarom Maria om bij Jezus te komen, zoals Hij ons heeft geleerd." (Katholieke Vesting)

Afbeelding kan het volgende bevatten: 7 mensen, de tekst 'ZIE DE DIENSTMAAGD DES HEREN. MIJ GESCHIEDE NAAR UW WOORD. MAAGD MARIA AAN AARTSENGEL GABRIEL'

maandag 23 maart 2020

Bemoedigende boodschap van onze bisschop


Broeders en zusters,

Afgelopen zondag hebben de Nederlandse bisschoppen, in nauwe samenwerking met de KRO-NCRV, een landelijke gebedsestafette georganiseerd. Het begon met een Eucharistie waarin kardinaal Eijk de celebrant was en de dag werd afgerond met een avondgebed in onze Sint Jan. Eucharistie en avondgebed waren te zien op NPO 2. Tijdens de korte overweging in het avondgebed heb ik gewezen op het grote vertrouwen dat Maria in haar Zoon heeft. Tijdens de bruiloft van Kana, in het Johannesevangelie het begin van het openbaar leven van Jezus, zegt de moeder van de Heer tot de bedienden, wijzend op Christus, “Doet maar wat Hij u zeggen zal.”


Onderwijs van Jezus


Tot op de dag van vandaag wijst Maria naar Christus en worden ook wij opgeroepen om te doen wat de Heer van ons vraagt. Wat kan het onderwijs van Jezus ons in deze lastige crisistijd leren? In mijn beleving minstens drie dingen. Allereerst een diep vertrouwen op God. Vervolgens de oproep om mensen van gebed te blijven. En tenslotte vraagt Christus ons om goed te zijn voor de mensen naast ons.


Dicht bij God blijven

Christus spreekt veel over vertrouwen op God maar vooral heeft Hij dat vertrouwen ook voorgeleefd. In deze Veertigdagentijd begeleiden wij Jezus naar Jeruzalem. Zijn onderwijs en genezend handelen roepen enthousiasme op maar ook verzet. Het net van de vijand sluit zich steeds meer rondom Hem. Uiteindelijk zal Hij in Jeruzalem worden gearresteerd, gemarteld en gedood. Jezus, zo leert ons het Nieuwe Testament, heeft angst gekend. Grote angst zelfs voor datgene wat op Hem afkwam. Maar uiteindelijk kon Hij zijn leven wegschenken in het vertrouwen dat zijn Vader Hem zou opvangen. Christus leert ons om in deze bijzondere en, voor niet weinig mensen ook, angstige tijd onze toevlucht bij God te zoeken.


Gelukkig de mens die zich geborgen weet bij de Bron van ons bestaan.


De kracht van het gebed


Het geheim van het leven van Jezus vormde de biddende omgang met God die Hij zijn Vader noemt. Jezus bidt in de vrije natuur; in een synagoge of, bij gelegenheid van de feestdagen van Israël, in de grote Tempel van Jeruzalem. Biddend leeft Jezus voor God en is Hij verbonden met mensen. Er zijn zoveel intenties waarvoor wij kunnen bidden. Natuurlijk allereerst voor de zieken die door het coronavirus zijn getroffen. Maar ook voor hun familieleden en vrienden die zich vaak onmachtig voelen. Wij kunnen bidden voor de artsen en verpleegkundigen die vol toewijding voor de patiënten zorgen. Graag noem ik de leden van het openbaar bestuur die ons gebed kunnen gebruiken. Ik denk aan onze premier en de andere ministers die vele overuren maken om de crisis in te dammen. Ik heb de afgelopen week burgemeester Mikkers van ’s-Hertogenbosch een hart onder riem gestoken. Samen met zijn collega’s van Eindhoven en Tilburg speelt hij een belangrijke rol in de bovenmate getroffen provincie Brabant.


Gelukkig de mens die ook in deze dagen, ondanks onzekerheid en angst, tot gebed kan komen.


Zorgen over eenzaamheid


Ons vertrouwen op God en onze biddende omgang met Hem, kan ons de kracht geven om voluit verbonden te zijn met onze naasten. Het virus wil onze naaste tot een tegenstander of zelfs vijand maken. Via een medemens kan het virus ons immers ziek maken. Tegen die achtergrond wordt ons gevaagd om de ander te mijden en uit de weg te gaan. Zo mogen bewoners van verpleeghuizen voorlopig geen bezoek ontvangen. Als deze situatie lang aanhoudt moeten wij vrezen dat onze mentale gezondheid zal worden aangetast. Eenzame mensen worden extra eenzaam met alle lichamelijke en psychische klachten die dat kan oproepen. De meeste mensen hebben immers niet het charisma van kluizenaar ontvangen.

Gelukkig de mens die, in deze crisistijd, niet in een ziekmakend isolement terecht komt.


Creatief in naastenliefde


Maar gelukkig hoor ik over allerlei vormen van verbondenheid. Ik dank onze priesters, diakens. pastoraal werkers en de vele vrijwilligers in de parochies hartelijk die, via de telefoon of andere sociale media, medeparochianen steunen en bemoedigen. Herderlijke zorg in optima forma. Wij worden uitgedaagd om vindingrijk te zijn in onderlinge solidariteit. Tal van mogelijkheden dienen zich aan. Nu wij worden gemaand tot voorzichtigheid in sociale contacten, kan de moderne techniek een uitkomst zijn. Een telefoongesprek met iemand die dreigt te vereenzamen, kan wonderen doen. Datzelfde geldt voor het sturen van een leuke kindertekening of een opbeurende mail. Ikzelf kreeg meerdere mails met bemoedigende teksten. Dat doet mij goed. Ik hoor van buurtbewoners die boodschappen doen voor mensen die liever binnen blijven. Ook is het een goed idee om extra te koken voor mensen die een gezonde maaltijd kunnen gebruiken. Als bisschoppen hebben wij de gelovigen afgelopen week opgeroepen om het gebed nauw te verbinden met diaconie. Zo kan voedsel worden ingezameld voor onze voedselbanken of andere uitgiftepunten. Juist mensen aan de maatschappelijke onderkant hebben het extra zwaar. Laten wij vooral hen niet vergeten.


Gelukkig de mens die, over eigen grenzen heen, zorg draagt voor de ander.


Tot slot


Broeders en zusters, de tijd is onzeker. En niemand weet hoe lang de ellende gaat duren. Ik hoop en bid dat u dicht bij God blijft leven en in gebed met Hem verbonden blijft. Vanuit de biddende omgang met de Heer ontvangen wij ook de energie om beschikbaar te zijn voor onze naasten. Laten wij met Maria, de moeder van de Heer, doen wat Christus van ons vraagt.


Tegen die achtergrond wens ik u voor de komende tijd veel creativiteit in naastenliefde.


+ Dr. Gerard de Korte

Komende woensdag 12.00 uur: Op hetzelfde moment wereldwijd het Onze Vader bidden

Paus Franciscus roept de ruim twee miljard christenen wereldwijd op om woensdag om 12.00 uur in verband met de coronacrisis gezamenlijk het Onze Vader te bidden.

‘In deze dagen van beproeving, terwijl de mensheid voor de bedreiging van een pandemie beeft, wil ik alle christenen voorstellen gezamenlijk hun stem naar de hemel te richten door het gebed uit te spreken dat Jezus, onze Heer, ons geleerd heeft’.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'WERELDWIJD HET ONZE VADER BIDDEN Paus Franciscus roept alle christenen wereldwijd samen het Onze Vader te bidden. Woensdag 25 maart Hoe laat? Roma/Amsterdam: 12 uur Buenos Aires: 08 uur Curaçao/Miami: 07 uur Bogotá/Lima: 06 uur Los Angeles: 04 uur VESTING'

zaterdag 21 maart 2020

Lezingen en preek voor zondag 22 maart

Preek van pastoor Seidel voor deze zondagLezingen van deze zondag, de 4e zondag van de veertigdagentijd


   Eerste Lezing     1 Sam., 16, 1b, 6-7. 10-13a
In die dagen zei de Heer tot Samuël: "Vul een hoorn met olie: Ik zend u naar Isaï, de Betlehemiet, want een van zijn zonen heb ik voor het koningschap bestemd." Toen Samuël daar aankwam, viel zijn blik op Eliab en hij dacht: Die daar voor de Heer staat is ongetwijfeld zijn gezalfde ! Maar de Heer zei tot Samuël: "Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil Ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer naar het hart." Zo stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël voor, maar Samuël zei tot Isaï: "Geen van hen heeft de Heer uitverkoren." Daarop vroeg hij aan Isaï: "Zijn dat al uw jongens?" Hij antwoordde: "Alleen de jongste ontbreekt; die hoedt de schapen." Toen zei Samuël tot Isaï: "Laat die dan halen, want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is." Isaï liet hem dus halen. De jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen. Nu zei de Heer: "Hem moet gij zalven: hij is het." Samuël nam dus de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Sedert die dag was de geest van de Heer vaardig over David.

   Tussenzang                    Ps. 23 (22), 1-3a, 3b-4, 5, 6
Refrein: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
·       De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, Hij geeft mij weer frisse moed.
·       Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn Naam. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
·       Uw stok en uw herdersstaf geven mij moed en vertrouwen. Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn bestrijders.
·       Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden.

  Tweede Lezing   Ef.,5,8-14
Broeders en zusters, Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht. De vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid.Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt. Neemt geen deel aan duistere en onvruchtbare praktijken, brengt ze liever aan het licht. Wat die mensen in het geheim doen is te schandelijk om er ook maar over te spreken. Alles echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid. En alles wat verhelderd wordt, is zelf "licht" geworden. Zo zegt ook de hymne: "Ontwaak, slaper, sta op uit de dood en Christus' licht zal over u stralen."


   Vers voor het evangelie           Joh., 8, 12b
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer, wie Mij volgt, zal het levens­licht bezitten. 


   Evangelie            Joh., 9, 6-9. 13-17. 34-38
In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan een man die blind was van zijn geboorte af. Hij spuwde op de grond, maakte met het speeksel slijk, bestreek daarmee de ogen van de man en zei tot hem: "Ga u wassen in de vijver van Siloam," - wat betekent: gezondene. Hij ging ernaar toe, waste zich en kwam er ziende vandaan. Zijn buren nu en degenen die hem vroeger hadden zien bédelen, zeiden: "is dat niet de man, die zat te bédelen?" Sommigen zeiden: "lnderdaad, hij is het." Anderen: "Neen, hij lijkt alleen maar op hem." Hijzelf zei: "Ik ben het." Men bracht nu de man die blind geweest was bij de Farizeeën; de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen geopend, was namelijk een sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hem dus, hoe hij het gezicht herkregen had. Hij zei hun: "De man die Jezus heet, deed slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie." Toen zeiden sommige Farizeeën: "Die man komt niet van God, want Hij onderhoudt de sabbat Anderen zeiden: "Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen doen?" Zo was er verdeeldheid onder hen. Zij richtten zich opnieuw tot de blinde en vroegen: "Wat zegt gijzelf van Hem, daar Hij u toch de ogen geopend heeft?" Hij antwoordde: "Het is een profeet." Zij voegden hem toe: "in zonden ben je geboren, zo groot als je bent, en jij wilt ons de les lezen ?" Toen wierpen ze hem buiten. Jezus vernam dat men hem buitenge­worpen had en toen Hij hem aantrof, zei Hij: "Gelooft ge in de Mensen­zoon?" Hij antwoordde: "Wie is dat, Heer? Dan zal ik in Hem geloven." Jezus zei hem: "Gij ziet Hem, het is Degene die met u spreekt." Toen zei hij: " Ik geloof, Heer." En hij wierp zich voor Hem neer.

vrijdag 20 maart 2020

Retraitetijd

Deze tijd van noodgedwongen veranderingen, kunnen we ook als een kans zien, een soort retraite. 
'Retraite' is: je even terugtrekken uit het alledaagse. Dat doen we nu. 
Daarin ligt een uitdaging om meer met God en onze dierbaren verbonden te worden en tot onszelf te komen.

(C) katholieke vesting

donderdag 19 maart 2020

Vastenactie “Werken aan je toekomst”. Maak uw bijdrage over a.u.b.

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020  staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap. 

Aangezien wij geen actieweekend kunnen organiseren op 21 en 22 maart vanwege het vervallen van de weekendvieringen, willen wij u verzoeken uw gift over te maken op: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie. Hartelijk dank!


woensdag 18 maart 2020

Extra nieuwsbrief

Naar aanleiding van de laatste maatregelen van de bisschoppen, een extra nieuwsbrief.
Over deze website
DRIVE.GOOGLE.COM

Nederlandse Bisschoppen: met Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringen

Tot onze grote spijt, zullen we ook met de Goede Week en Pasen nog niet samen kunnen komen. Dit (helaas begrijpelijke) bericht is echter wel een steek in het hart van allen die juist in die heilige dagen de kern van ons geloof willen vieren: het Paasmysterie van Jezus' lijden en verrijzenis. 
Er wordt van ons alleen een vreselijk groot offer gevraagd. Echter, de kern van Pasen is juist: het komt weer goed. Na de dood komt weer leven. Na de coronacrisis komt er weer vrijheid en ruimte om volop te vieren samen. 
Blijf daarin geloven. God is met ons, en als wij Hem in deze crisis juist extra vasthouden, zullen we ook veilig zijn in Zijn Liefde...

Biddend verbonden met de bisschoppen zondag 22 maart

Op zondag 22 maart komt KRO-NCRV samen met de Nederlandse bisschoppen met een signaal van hoop, troost en bemoediging voor katholieke gelovigen in Nederland. Dit gebeurt door de uitzending van een cirkel van gebed op NPO2 Facebook.com/krokatholiek en de website KRO-NCRV.nl/katholiek. 
De gebedscirkel start om 9.45 uur op NPO2 met het Geloofsgesprek van Leo Fijen met kardinaal Eijk. Aansluitend is kardinaal Eijk celebrant in de rechtstreekse Eucharistieviering vanuit de Sint Lambertusbasiliek te Hengelo. Daarna wordt om 12.00 uur het gebed online overgenomen op de Facebookpagina KRO-NCRV.nl/katholiek en de daarbij behorende website.
Iedereen kan vanaf 12.00 uur via het internet op ieder uur meebidden met het gebed van een bisschop vanuit zijn eigen bisdom. Online wordt de gebedscirkel gestart door bisschop Van den Hout vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden. De gebedscirkel wordt om 16.35 uur afgesloten met een korte vesperviering vanuit de Sint-Janskathedraal in Den Bosch met bisschop De Korte.
Schema Biddend Verbonden (wijzigingen voorbehouden): 
09.45 uur kardinaal Eijk in het geloofsgesprek op NPO2
10.00 uur kardinaal Eijk in de Eucharistieviering vanuit Hengelo op NPO2.
12.00 uur bisschop Van den Hout vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden
13.00 uur bisschop (coadjutor) Hendriks vanuit het bisdom Haarlem – Amsterdam
14.00 uur bisschop Van den Hende vanuit het bisdom Rotterdam
15.00 uur bisschop Liesen vanuit het bisdom Breda
16.00 uur bisschop Smeets vanuit het bisdom Roermond
16.35 uur vesperviering met bisschop De Korte vanuit het bisdom Den Bosch op NPO2
Meevieren, meebidden
Laetitia van der Lans, hoofd Levensbeschouwing KRO-NCRV: “Mensen snakken naar houvast en troost in deze onzekere en vreemde weken. We voelen ons als KRO-NCRV geroepen om samen met de Nederlandse bisschoppen de katholieken in Nederland een hart onder de riem te steken door met God en elkaar verbonden te zijn door middel van gebed van teksten uit de Bijbel.”
Anna Kruse, hoofd pers en communicatie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: “De bisschoppen roepen nu de publieke vieringen zijn afgelast in verband met het coronavirus, nadrukkelijk op om biddend met elkaar verbonden te blijven. Dit initiatief van KRO-NCRV draagt daar heel concreet aan bij. We hopen dat veel mensen op deze manier meevieren en meebidden komende zondag.”

Dagelijkse Eucharistie via de media

Voor degenen die niet dagelijks naar de Mis kunnen of liever niet naar buiten gaan, biedt de KRO dagelijks viering aan via internet.
Met ingang van woensdag 18 maart verzorgt de KRO-NCRV vanuit de Hilversumse St. Vituskerk dagelijks een live stream van de heilige mis in de ochtend en een dagsluiting in de avond.
In de ochtenduitzending van 09.30 – 10.30 uur celebreert pastoor Jules Dresmé de eucharistieviering vanuit de Mariakapel van de Sint-Vitus in Hilversum.
Hoe meer we als gelovigen binnen moeten blijven vanwege de corona-maatregelen, hoe meer we aangewezen zijn op de (sociale) media voor gemeenschappelijk gebed, vieren en voeding van ons geloof en vertrouwen in deze tijd.
Houd ook dit weblog in de gaten, wij zullen ook alles in het werk stellen om met name via dit medium u mogelijkheden aan te bieden, wat we nu niet kunnen doen door elkaar gewoon van nabij te ontmoeten. Houd vol, met Gods hulp en samen komen we door deze beproeving heen!

Tip: Bid het Getijdengebed als we thuis moeten blijven vanwege Corona...

Voor wie nu niet naar de kerk kan vanwege de beperkingen rond het coronavirus, willen wij graag het bidden van de getijden aanbevelen. 

Vroeger was het vooral een gebed voor priesters en religieuzen, maar gelukkig bidden steeds meer lekengelovigen dagelijks het morgen- en avondgebed van de Kerk, met psalmgebeden, bijbellezingen en lofzangen. 

Het is heel gemakkelijk via internet de getijden de te bidden of de app voor iOS of Android te downloaden voor telefoon of tablet. 

Blijf juist in tijden van nood en crisis met God verbonden, en bid de aloude smeekgebeden van de Bijbel mee!zaterdag 14 maart 2020

Tip: kijk de eucharistie op TV en ontvang de geestelijke communie

Voor allen die vanavond en morgen niet naar de kerk kunnen omdat de vieringen vervallen (vanwege het decreet van de bisschoppen inzake de corona-maatregelen), wordt aangeraden thuis te bidden, en de Mis op NPO2 te volgen (10 uur, ook naderhand op https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering)
Ook kunt u een 'geestelijke communie' ontvangen, d.w.z. een bijzondere genade van God als wij ons in gebed met de biddende Kerk verenigen.
Uw pastoor zal morgen zelf uiteraard wel de Mis opdragen en bidden voor alle opgegeven misintenties en voor u allen die noodgedwongen thuis de zondag moet vieren.


vrijdag 13 maart 2020

Extra nieuwsbrief

In verband met de aangescherpte maatregelen vanuit de bisschoppen, moeten wij u tot ons grote verdriet mededelen dat wij de openbare weekendvieringen t/m 31 maart moeten laten vervallen. Deze extra nieuwsbrief geeft u alle informatie daarover.
Over deze website
DRIVE.GOOGLE.COM