Doop en Sacramenten

De katholieke Kerk kent zeven sacramenten: Doopsel, Eucharistie, Vormsel, Boete en Verzoening, Ziekenzalving, Huwelijk en Priesterschap. Voor de betekenis van deze sacramenten verwijzen wij u bij de onderstaande informatie naar informatieve pagina's elders op het internet.


Doopsel

Inhoud

Door het sacrament van het Doopsel wordt de mens kind van God in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest en daardoor opgenomen in de wereldwijde gemeenschap van gedoopten, de Kerk.

Ouders beloven kinderen op te voeden in het katholieke geloof. Dat betekent niet alleen een aantal 'normen en waarden' meegeven, of een soort 'bescherming tegen het kwaad'. Dat hoort er wel bij, maar de kern is dat het kind op weg wordt gezet om leerling van Jezus te worden. Het kind groeit op in een gezin waar actief wordt gewerkt om Jezus te leren kennen, en deel te nemen aan het leven van de parochie. Dat betekent: leren bidden, leven vanuit het evangelie. Dopen is geen eenmalige gebeurtenis bij de doopviering, maar een eerste stap die daarna een levenslange keuze voor Jezus en de Kerk met zich meebrengt.

Wij verwachten van ouders die hun kind aanbieden voor de doop, dat ze de belofte van de doop serieus nemen. Wij dopen als Kerk alleen kinderen en baby's, als de ouders garant staan voor het vervolg. Kinderen dopen die vervolgens opgroeien zonder een levende band met Jezus, is niet de bedoeling. Wij vormen een gemeenschap waarin kinderen en gezinnen met Jezus kunnen groeien als leerling. Wie dat wil ervaren, is van harte welkom. Wie wel de doop wil, maar niet het vervolg, heeft er niets aan. Dat is als een boompje planten en die daarna nauwelijks meer water geven.

Meestal is het daarom beter om kinderen (nog) niet te dopen, als er in het gezin geen basis wordt gelegd voor een leven met Jezus. Het is misschien verstandiger om de doop uit te stellen tot het moment dat u als gezin en/of het kind zelf daar aan toe is. 

Praktisch

Wanneer u een kind wilt laten dopen en in onze parochie woont (postcode 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5709), kunt u zich aanmelden voor de doop VIA DIT FORMULIER (download/Word). 

(Als u niet tot de Lambertusparochie hoort (postcode 5706, 5707, 5708 of buiten Helmond) moet u de doop in uw eigen parochie aanvragen.)

(Als u er vanwege taalproblemen of om een andere reden niet uitkomt met onderstaand formulier, belt u dan op woensdag of donderdag met het kantoor bellen.)

Lees de tekst over de inhoud hierboven goed door en als u dat wilt, vul dan het formulier volledig in en mail dat aan parochie@heiligelambertus.nl

Daarna neemt een van de leden van het pastoraal team contact met u op.  
(Niet volledig ingevulde formulieren, of onleesbare formulieren, nemen we niet in behandeling.)

doopvont Jozefkerk
In onze parochie wordt gedoopt op afspraak, na een gesprek met de priester of diaken die uw kind gaat dopen. 

Tijdens dat gesprek gaan we niet alleen praten over de doopviering, maar ook over de inhoud en wat geloofsopvoeding betekent. Bij voorkeur volgt op dat gesprek ook verder contact met enkele vrijwilligers van het missionair team, zodat u als gezin de kans krijgt om verder te groeien in het christelijk geloof.

Binnen onze parochie wordt vooral gedoopt in de Jozefkerk.  In de Edith Steinkerk kan worden gedoopt voor bewoners van de wijk Rijpelberg en in de Pauluskerk voor bewoners van Helmond-Noord. (In de Lambertuskerk wordt niet gedoopt.)

Indien mogelijk wordt het kind in de geloofsgemeenschap opgenomen tijdens de eucharistieviering op zondag om 11:00 als we een viering hebben met andere jonge gezinnen.


Kapel van Binderen

De Kapel van Binderen is een devotiekapel voor persoonlijk gebed, maar er wordt ook gedoopt op zaterdagen, vooral voor gelovigen die onder de zorg van het woonwagenpastoraat vallen. 

  • Wanneer u een kind in de kapel van Binderen wilt laten dopen en onder het woonwagenpastoraat valt, kunt u zich aanmelden bij de diaken van het woonwagenpastoraat, diaken H. van Leuken. 
  • Wanneer u om een uitzonderlijke reden een kind wilt laten dopen in de kapel en in onze parochie woont (postcode 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5709), kunt u mailen naar: lambertusparochie@outlook.com
  • Als u niet tot de Lambertusparochie hoort (postcode 5706, 5707, 5708 of buiten Helmond) moet u een eigen priester of diaken van uw eigen parochie vragen.
Het doopsel in de kapel van Binderen wordt ingeschreven in het doopregister van de Lambertusparochie, omdat de kapel tot het territorium van de parochie behoort. De kapel is echter geen eigendom van de parochie, maar heeft een eigen bestuur. Voor het doopsel in de kapel gelden daarom eigen regels en tarieven, en tijdstippen waarop gedoopt kan worden. Op zondagen wordt er niet gedoopt. 
Afspraken met de beheerder van de kapel worden pas gemaakt, nadat u met een priester of diaken contact heeft gehad die de doop kan toedienen. 


Betekenis van de doop

Kijkt u gerust al wat het doopsel inhoudelijk betekent op de website https://doopvoorbereiding.blogspot.com/


Eucharistie en Vormsel


Het doopsel is een eerste begin. Deze opname in de kerk wordt voltooid door de deelname aan de Eucharistie, en de zalving met de H. Geest in het Vormsel. Voor de voorbereiding op beide sacramenten, zie het menu ‘catechese’. 
Huwelijk

U kunt zich via e-mail aanmelden, maar acceptatie volgt pas na een geloofsgesprek met u beiden. Mail uw aanmelding naar lambertusparochie@gmail.nl. Daarna neemt de pastoor contact met u op.

Neem tijdig contact op met de parochie. In onze Lambertusparochie kun je een huwelijk aanmelden tussen drie maanden en één jaar voor je gaat trouwen. Langer dan een jaar doen we niet.

U kunt in deze parochie trouwen als u woont binnen de parochiegrenzen van de Lambertusparochie (postcodes 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 en 5709) en niet eerder voor de kerk gehuwd bent geweest. Wij verzorgen huwelijksvieringen in de Jozefkerk, of de wijkkerken Paulus of Edith Stein. In de Lambertuskerk is het niet mogelijk om te trouwen.

Geloof

Om geldig te kunnen trouwen in de kerk, moeten bruidsparen echt geloven in God en het sacrament dat zij sluiten. Dat is niet een kwestie van snel 'ja' zeggen. Wie nooit in de kerk komt, of geen band met God heeft door gebed, ervaring met de Bijbel en de eucharistie, moet eigenlijk eerst een geloofscursus doen en weer naar de kerk komen. Zonder besef van Gods Verbond en de sacramenten van de Kerk, is het bijna niet mogelijk geldig te trouwen, aldus Paus Franciscus. Trouwen voor God, vraagt ook een gelovige stap.

Wij hechten daarom grote waarde aan een goede voorbereiding op dit bijzondere sacrament. Daarom bestaat de voorbereiding niet alleen uit enkele gesprekken met degene die voorgaat in de viering, maar ook uit een geloofstraject.

Een aanstaand bruidspaar wordt daarbij begeleid door een gezin dat actief is in de parochie. Met dit gezin wordt gesproken over de beleving van huwelijk, gezin, de plaats van Kerk en geloof. Samen neem je ook deel aan het kerkelijk leven, zoals de Eucharistie in de weekenden. Het programma voor de huwelijksvoorbereiding wordt begeleid door het team van het Missionair Familie- en Gezinspastoraat, o.l.v. mw. Ingrid van Neer.

Alles wat je over het huwelijk in de katholieke Kerk wilt weten, staat op de webpagina huwelijksvoorbereiding.nl

Sacrament van Boete en Verzoening


Zonde is erg en niet erg. Het is natuurlijk niet goed om tegen het goede in te gaan. Maar Gods barmhartigheid is veel groter dan onze misstappen. Paus Franciscus wijst voortdurend op Gods oneindige vergevingsgezindheid.

Iedereen die zich met God en de Kerk wil verzoenen kan daarvoor terecht. We hebben in de Jozef- en Lambertuskerk een biechtstoel, maar ook een speciaal daarvoor ingerichte spreekkamer.

Maar ook kunt u te allen tijde terecht op afspraak, thuis of op de pastorie. U kunt daarvoor een afspraak maken met een van de priesters.

Meer informatie: www.boetesacrament.nl  
Ziekenzalving en ziekencommunie


Ziekenzalving

Als u ernstig ziek wordt, kunt u het sacrament van de zieken ontvangen. Dit sacrament werd vroeger 'het bedienen' of 'het Laatste Oliesel' genoemd. Men wachtte ermee tot vlak voor het sterven. De laatste vijftig jaar is dat veranderd. De ziekenzalving kan het beste worden ontvangen als de zieke daar ook echt kracht door krijgt. En niet alleen om gesterkt te zijn voor de laatste reis.

Wilt u of één van uw naaste familieleden dit sacrament ontvangen? Neemt u tijdig contact op met de priesters van de parochie, of via 0647154873.

(U kunt de ziekenzalving aanvragen als u woont binnen de parochiegrenzen van de Lambertusparochie (postcodes 5701, 5702, 5703, 5704, 5705 en 5709) of als voorkeurparochiaan bent ingeschreven.)

Wij kunnen niet garanderen dat we 24/7 beschikbaar zijn om te bedienen, maar gewoonlijk altijd binnen 24 uur.

Zie voor meer informatie:


Ziekencommunie

Als iemand ziek is, wil hij/zij graag de kracht van Jezus hebben. Bij ernstige ziekte vraagt men dan (tijdig) een priester om de ziekenzalving te ontvangen. (Tijdig = niet als de zieke bijna sterft, dat is iets van vroeger.)

Ook kan de H. Communie thuis worden gebracht, en met gebed en bijbellezing, worden aangereikt aan de zieke. Vroeger kwam de priester elke vrijdag langs bij de zieken, met een lantaarn en belletje voorop, en de deur stond dan op een kier, zodat de priester zo door kon lopen. Een tijd lang brachten de priester of diaken de H. Communie nog thuis, op afspraak of op de eerste vrijdag van de maand. Dat wordt steeds minder gevraagd. Tegenwoordig vragen mensen vaak aan een bekende om de H. Communie mee te nemen bij de Mis. Ook dat kan.

Maar de pastores vinden het wel fijn als wij weten dat iemand dat doet, en ook naar wie de H. Communie gebracht wordt. En… we doen de H. Hostie niet zomaar in een doekje of een doosje, daar zijn speciale doosjes voor (een pyxis). Vraag aan de priester of diaken naar de mogelijkheden. Graag in overleg! Goed dat we de Heer bij de zieken brengen, maar laten we dat wel zorgvuldig en eerbiedig doen: Het is Jezus zelf die de zieke komt versterken.

Neem contact op met kapelaan Koopmans of diaken Dings om de ziekencommunie te regelen, als u het zelf wilt doen, maar ook om op afspraak thuis de Communie te ontvangen.


Priesterschap


Meer informatie over de roeping tot priesterschap of diakonaat, kunt u vinden op de webpagina van het Seminarie van ons bisdom: het Sint-Janscentrum: