vrijdag 13 mei 2022

Het Robustelly-orgel is jarig!

Het beroemde Robustelly-orgel is jarig! Het instrument is 250 jaar oud en is 200 jaar in Helmond. 

Bekijk en beluister onze enthousiaste organist Jan van de Laar in het filmpje hieronder:


Zaterdag 14 mei begint het jubileumprogramma.
De 'marktbespeling' van het orgel is in de Lambertuskerk om 11:00. Toegang gratis, van harte welkom!

Alle informatie over het jubileumprogramma en het orgel vindt u HIERdonderdag 12 mei 2022

Koorzang na corona in de Lambertusparochie

Na de coronacrisis en de lockdown-periodes hebben alle (kerk-)koren een herstart of doorstart doorgemaakt. Langere tijd niet zingen, of op anderhalve meter afstand, het verlies van leden, of veranderingen in het ritme van repeteren en zingen, heeft bij sommigen nieuwe kansen geschapen, en bij anderen juist niet. Het betekende na corona: keuzes maken. De parochie met een aangepast schema van weekendvieringen en de keuze voor missionair pastoraat; de koren en werkgroepen binnen het grote geheel van een veranderende parochie anno 2022 en verder.

In onze Lambertusparochie hebben alle koren daarin een weg moeten vinden. Inmiddels is duidelijk hoe het verder gaat. Het enige koor dat nog niet had besloten, heeft na een half jaar overleg duidelijkheid verschaft.

In de Jozefkerk is bij het Sint-Jozefkoor ongeveer alles hetzelfde gebleven: dit jaar een eeuw trouwe gregoriaanse liturgie. Wel is de meerstemmige Capella Musica Sacra bij feestdagen niet verder gegaan. Er is wel openheid om een doorstart te maken met de polyfonie.

Voor de gezinsviering in de Jozefkerk is er een geheel nieuwe zanggroep ontstaan, met jonge mensen en diverse instrumentalisten. Bijzonder dat er tijdens de coronaperiode een nieuw koor bij is gekomen! In die gezinsviering zingt ook maandelijks het Dameskoor Sint-Jozef, wat van de zaterdag naar de zondag is verhuisd en zelfs enkele nieuwe leden heeft sinds de coronatijd. Het dameskoor viert binnenkort het gouden jubileum.

In de Lambertuskerk is de Cantorije na de coronatijd overgegaan in een cantorgroep, waarbij met meer vuur en kwaliteit de liturgie in de Lambertus wordt verzorgd. Met minder leden toch groei dus.

In de Pauluskerk is het Schabbertkoor op een eenvoudiger manier doorgegaan, met uitsluitend volkszang, en is het koor van de zondag naar de zaterdag meegegaan. Dat gaat thans goed.

In de Edith-Steinkerk is het anders gelopen. Wij zijn er, na de lange tijd van coronamaatregelen, niet in geslaagd om het koor te behouden voor de kerk, of mee te kunnen nemen in de veranderingen van de Lambertusparochie als geheel. Sinds tweeënhalf jaar heeft het koor niet meer gezongen in onze parochie, ook niet na de lockdown. Een aantal koorleden geeft aan zich niet meer thuis te voelen in de parochie en de Edith-Steingemeenschap zoals die nu is geworden. Men heeft nu de keuze gemaakt om niet meer maandelijks in de Edith-Steinkerk te zingen. Het koor hoopt zich elders meer thuis te voelen. Wij respecteren die beslissing.

In de Edith Steinkerk wordt de liturgie daarom nu met eenvoudige volkszang en orgelspel ingevuld. De parochie zal voor de toekomst kijken of er een nieuwe zang- of cantorgroep kan ontstaan in de Edith-Steinkerk, passend bij de groep gelovigen die er samenkomt.

Het bestuur van het Edith-Steinkoor heeft het vertrek bekend gemaakt in Weekkrant de Loop van 13 mei. Wij wensen de koorleden veel gelovig zangplezier voor de toekomst en danken hen voor de jarenlange inzet voor de kerk.

Bijgaand een weergave van het artikeltje, door het bestuur van het koor geschreven. 

(c) de Loop 13 mei 2022


dinsdag 10 mei 2022

Heiligverklaring Titus Brandsma op 15 mei aanstaande

Het komt niet zo vaak voor dat er iemand heilig wordt verklaard, die veel in onze eigen streek heeft gewerkt. Op 15 mei gebeurt dat in Rome wél. En dan nog wel een heilige die een bijzondere betekenis heeft voor deze tijd...

De levensloop van Titus Brandsma vindt u bij het bericht over de heiligverklaring op de webpagina van de R.K. Kerk in Nederland.

Op initiatief van de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Groningen-Leeuwarden zal bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim een vierdaagse reis naar Rome organiseren voor iedereen die de heiligverklaring wil bijwonen. Onze bisschop, Mgr. De Korte, zal daar ook aan deelnemen.

‘’Hij stond op tegen modern heidendom, de rassenwaan van het Duitse nazisme in zijn tijd, en wees de weg naar persoonlijk geloof en menselijke waardigheid als drager van (katholiek) christendom.”

Onze bisschop spreekt in een korte videoboodschap op de website ook zijn waardering uit voor de loyaliteit van Brandsma aan God en aan de mens:  

“Tegenover het recht van de sterkste en de rassenwaan van de nazi’s plaatste hij de naastenliefde. Hij deed dat als een diepgelovig christen.”

Er worden in de Nederlandse kerkprovincie verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een nationale dankviering op zondag 22 mei. Meer over de activiteiten vindt u op de website van ons bisdom

In onze kerken ligt (zo lang de voorraad strekt) een magazine, met beschouwingen over pater Titus, uitgegeven door de Nederlandse bisschoppen. Wie nog meer wil lezen, kan ook de special van het bisdomblad van Groningen-Leeuwarden lezen over Titus Brandsma, HIER kosteloos te downloaden .

Betekenis

Titus Brandsma is zeker actueel vanwege de oorlog en de leugens van onze tijd. De waardigheid van de mens wordt ook in onze tijd met voeten getreden, door allerlei vormen van onvrijheid: oorlog en vervolging, maar ook de slavernij van materialisme, lichamelijk genot of drugs. Of de gevangenschap in onwaarheid, propaganda, vervolging van de vrijheid van meningsuiting. Het derde rijk van Hitler lijkt ver weg, maar de haat en de leugen van toen, nemen steeds weer nieuwe vormen aan. De strijd voor de waarheid en de mens, waar Titus zijn leven voor gaf, is niet voorbij. Met zijn heiligverklaring heeft de hemel er een nieuwe voorspreker bij voor onze arme wereld.

Tegelijk was Titus door en door christen, priester, kloosterling en mysticus. Dat betekende, dat heel zijn leven en missie gedragen werd door Jezus Christus. De strijd voor de waarheid en de menselijkheid, was ingegeven door Jezus die de waarheid, de weg en het leven is. Wie aan de mens komt, komt aan Christus. Hij herkende het beeld van God in elke mens die hij mocht ontmoeten en onderwijzen. In zijn lijden, het vervolgd worden, en uiteindelijk zijn dood in Dachau, voelde hij de lijdende Christus dichtbij hem. Heel het leven van Titus was: verbondenheid met Jezus. Ook daarin mag hij een voorbeeld zijn, want juist in onze tijd is de vraag: zoeken wij Jezus in alles, leven wij in verbondenheid met Hem?

Voor het beeld, verbonden met Jezus...

Voor het beeld van Jezus in de gevangenis, 12/13 febr. 1942

O Jezus, als ik U aanschouw,
Dan leeft weer, dat ik van U hou
En dat ook uw hart mij bemint
Nog wel als uw bijzondren vriend.
 
Al vraagt mij dat meer lijdensmoed
Och, alle lijden is mij goed,
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar Uw Rijk
 
Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het geen leed meer weet
Maar ‘t alleruitverkorenst lot,
Dat mij vereent met U, o God.
 
O laat mij hier maar stil alleen,
Het kil en koud zijn om mij heen
En laat geen menschen bij mij toe
‘t Alleen zijn word ik hier niet moe.
 
Want Gij, o Jezus, zijt bij mij
Ik was U nimmer zoo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed.

(https://titusbrandsmateksten.nl)

Zie ook: https://kro-ncrv.nl/dit-zie-en-hoor-je-rondom-de-heiligverklaring-van-titus-brandsma

zondag 8 mei 2022

Climb up and reach out - onze tienergroep is gestart!

Vandaag zijn we begonnen met een groep met en voor tieners.

Cool, uitdagend, verbindend. Climb up and reach out!

Hoe het was zie je HIER (video)


Wil je ook meedoen? Meld je aan bij het nummer in de flyer hieronder.


maandag 2 mei 2022

Komende zondag 8 mei: Roepingenzondag

De vierde zondag van Pasen is in de Kerk altijd 'roepingenzondag'. We lezen dan uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 10, over Jezus als de Goede Herder.

Bij roepingen denken we heel vaak aan die 'herderlijke' roepingen als priesterschap, diakonaat en religieus leven. Prima. Maar voordat iemand zo'n bijzondere weg wil gaan, is hij/zij eerst christen. Geroepen om leerling van Jezus te zijn en Hem te volgen in liefde.

Roepingenzondag is dan ook allereerst het verstaan van onze algemene roeping als gedoopte en daarna kan iemand kiezen voor een bijzondere roeping ten dienste van de Kerk. Bidden we om christenen, vol van de kracht van de Geest. En de Heer zal aan zijn Kerk de dienaren geven die zij nodig heeft.

Een mooi filmpje van de religieuzen en de bisdommen vindt u hier. Vreugde verbindt en brengt hoop.