woensdag 8 april 2020

Witte Donderdag - lezingen en overweging

   Witte Donderdag

Met Witte Donderdag beginnen we de heilige drie dagen van Pasen. 
We vieren deze heilige dagen achter gesloten deuren vanwege het coronavirus.
Maar achter die gesloten deuren viert de parochie in besloten kring wel de Eucharistie.

We doen dat in de Jozefkerk om 19:00, zoals elk jaar.

Na afloop van die besloten viering gaan de deuren open (ca. 19:45) en kunnen we waken bij de Heer.
We doen dat dit jaar niet aan het zij-altaar, waar we weinig afstand van elkaar kunnen bewaren. Tot 23:00 kunt u in stilte bidden bij het tabernakel. Er is gelegenheid om dan in de spreekkamer het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. Achter in de kerk zijn ook nog palmtakjes te verkrijgen.

De overweging van uw pastoor vindt u op YouTube.   Openingsvers
Wij roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus. In Hem is ons heil, ons leven en verrijzenis, door wie wij verlost en bevrijd zijn.

   1e lezing  (Exodus 12, 1-8; 11-14)
In die dagen richtte de Heer het woord tot Mozes en Aäron in Egypte en sprak: Deze maand moet gij beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van het jaar. Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend: Op de tiende van deze maand moet ieder gezin een lam uitkiezen, ieder huis een lam. Als een gezin te klein is voor een lam, dan moeten ze, rekening houdend met het aantal personen, samen doen met hun naaste buur­man. Bij het verdelen van het lam moet rekening gehouden worden met ieders eetlust. Het lam moet gaaf zijn, van het mannelijk geslacht en éénjarig. Ge kunt er een schaap of een geit voor nemen. Ge moet de dieren vasthouden tot aan de veertiende van de maand. Dan moet heel de verzamel­de gemeenschap van Israël ze slachten in de avond­schemering. Vervolgens moet ge wat bloed nemen en dat uitstrijken over de beide deur­posten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. In dezelfde nacht moet het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden. Het moet gegeten worden met ongezuurd brood en bitte­re kruiden. En dit is de wijze waarop ge het lam moet eten: uw lendenen omgord, uw voeten ge­schoeid, en uw stok in de hand. Haastig moet ge het eten, want het is Pasen voor de Heer. Deze nacht zal Ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, zal Ik slaan. Aan alle goden van Egypte zal Ik het vonnis voltrekken. Maar het bloed aan de hui­zen zal een teken zijn dat gij daar woont. Als Ik het bloed aan uw huizen zie, zal Ik u voorbijgaan. Geen vernie­tigende plaag zal u treffen als Ik Egyp­te sla. Deze dag moet gij tot een gedenkdag ma­ken, ge moet hem vieren als een feest ter ere van de Heer. Van geslacht tot geslacht moet ge hem als een eeuwige instelling vieren.

   Psalm  116
REFREIN: Geeft niet de beker der zegening de wij zegenen gemeenschap met het bloed van Christus?
v      Hoe kan ik mijn dank betuigen voor al wat de Heer mij gaf? Ik hef de offerbeker,
v      de Naam van de Heer roep ik aan.
v      Want kostbaar is in zijn ogen het leven van wie Hem vereert. O Heer, ik ben uw dienaar,
v      uw knecht, Gij hebt mijn boeien geslaakt.
v      Met offers zal ik U loven, de Naam van de Heer roep ik aan. Ik zal mijn geloften volbrengen waar heel zijn volk het ziet.

   2e lezing  (1 Korinthiërs 11, 23-26)
Broeders en zusters, Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven: dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, brood nam en na gedankt te hebben, het brak en zei: Dit is mijn lichaam voor u; doet dit tot mijn gedachtenis. Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker met de woorden: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit, elke keer dat gij hem drinkt tot mijn gedachtenis. Tel­kens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij wederkomt.

   Vers
Een nieuw gebod geef ik U, zegt de Heer, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.

   Evangelie (Johannes 13, 1-15)
Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader om uit deze wereld over te gaan naar de Vader, en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. Onder de maaltijd, toen de duivel reeds aan Judas Iskariot, de zoon van Simon, het plan had ingegeven om Hem over te leveren, stond Jezus van tafel op. In het bewustzijn, dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde, legde Hij zijn bovenkleren af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmee. Daarop goot Hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen en ze met de doek waarmee Hij omgord was af te drogen. Zo kwam Hij bij Simon Petrus, die echter tot Hem zei: Heer, wilt Gij mij de voeten wassen? Jezus gaf hem ten antwoord: wat Ik doe, begrijpt ge nu nog niet, maar later zult gij het inzien. Toen zei Petrus tot Hem: Nooit in der eeuwig­heid zult Gij mij de voeten wassen! Jezus antwoordde hem: Als gij u niet door Mij laat wassen, kunt gij mijn deelgenoot niet zijn. Daarop zei Simon Petrus tot Hem: Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn han­den en hoofd. Maar Jezus antwoordde: Wie een bad heeft genomen, behoeft zich niet meer te wassen, tenzij de voeten, hij is immers helemaal rein. Ook gij zijn rein, ofschoon niet allen. Hij wist immers, wie Hem zou overleveren. Daarom zei Hij: Niet allen zijt gij rein. Toen Hij dan hun voeten had gewas­sen, zijn bovenkleren had aangetrokken en weer aan tafel was gegaan, sprak Hij tot hen: Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij spreekt Mij aan als leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen, zoals Ik u gedaan heb.

Geestelijke communie

"Geestelijke Communie: Christus ontmoeten in ongewone tijden", een artikel in het Katholiek Nieuwsblad, door pastoor Michel Hagen. U vindt de LINK HIER.


HIER vindt u ook de gebeden die u kunt uitspreken bij de geestelijke communie.

Een nadere uitleg over de geestelijke communie heeft ook pastoor Jeroen Smith opgenomen, zie hieronder.maandag 6 april 2020

Voorzichtige herstart Caritas0492


De coronacrisis raakt juist de armen hard. Ook in Helmond. WIj mogen als kerken heel weinig en daarom ligt Caritas0492 ook zo ongeveer stil. Het doet ons pijn, juist als de Paus ons oproept om wél naar de armen om te zien. "De armen hebt ge altijd bij u", zegt Jezus in het evangelie vandaag. Inderdaad...
Daarom willen we a.s. woensdagavond 8 april om 18:00 tóch weer voorzichtig beginnen met voedsel geven aan onze noodlijdende broeders en zusters. We kijken hoe dat gaat. We serveren geen warme maaltijden, dat mag helaas niet. 
Wel zetten we de grote deur onder de toren van de Jozefkerk open en daar zullen onze vrijwilligers verse soep in verpakking, en gesealde verse broodjes uitdelen. We zullen zorg dragen voor uiterste hygiëne, iedereen moet de 1.5 m. afstand bewaren en men mag het voedsel meenemen maar niet ter plaatse nuttigen. We mogen de armen niet vergeten, maar het vraagt wel creativiteit hoe we ze dan kunnen dienen.

Om 19:00 sluiten we dan af met het luiden van de klokken van hoop, dat deze crisis toch snel voorbij is, juist voor degenen die hard worden getroffen.


Nog meer suggesties voor de Goede Week thuis

Ook de Jezuïeten hebben diverse suggesties gepubliceerd om deze Goede Week thuis te beleven. We vinden die pagina HIER.

Via dezelfde pagina kunnen we ook een heel aantal zinvolle video's vinden hoe we mogen omgaan met de coronacrisis. We vinden die video's HIER.

zondag 5 april 2020

Eucharistie Livestream vanmorgen

Om 11:00 livestream vanuit de Lambertuskerk  KLIK HIER
U kunt het ook naderhand alsnog bekijken via de link.

https://www.youtube.com/watch?v=NdE39j86Uwg

zaterdag 4 april 2020

Lezingen en overweging Palmzondag 5 april

Aan het begin van de Goede Week vieren we dat Jezus Jeruzalem binnengaat (Palmzondag) maar ook dat Hij zijn kruis op zich neemt en sterft (Passiezondag).

Meebeleven

Pastor Koopmans zal met zang en muziek een viering met livestream houden in de Lambertuskerk, om 11:00. U kunt die Mis mee-vieren op het youtube-kanaal wat u HIER vindt.

https://www.youtube.com/watch?v=aR5Ccw4dSrY
Pastoor Seidel heeft voor deze zondag een overweging en woord van bemoediging opgenomen en zal in besloten kring Palmzondag vieren in de Jozefkerk. Er worden ook palmtakjes gezegend die u aansluitend aan de viering kunt ophalen op Palmzondag tussen 11:00 - 11:30 in de Jozefkerk, en tijdens de gebedswake op Witte Donderdag (9 april) in dezelfde kerk, van 19:45-23:00. U vindt de overweging van de pastoor HIER


Voor wie liever niet op internet de Mis volgt, is er om 10:00 ook een Palmzondagviering op NPO2.Lezingen van deze zondag


   Evangelie van de intocht Matteus (21, 1-11)

Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden en de Olijfberg bestegen in de richting van Betfage zond Jezus twee leerlin­gen uit met de opdracht: "Gaat naar het dorp daar voor u en het eerste dat gij zult vinden is een vastge­bonden ezelin met een veulen. Maak die los en breng ze bij Mij. En als iemand u een aanmerking maakt, zegt dan: De Heer heeft ze nodig, maar zal ze spoedig terugsturen." Dit gebeurde, opdat in vervul­ling zou gaan het woord van de profeet: Zegt aan de dochter van Sion: Zie, uw Ko­ning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezel, op een veulen, het jong van een lastdier. De leerlingen begaven zich op weg en deden wat Jezus hun had opgedra­gen; zij brachten de ezelin met haar veulen, legden er hun mantels overheen en Hij ging er op zitten. Zeer velen uit het volk spreidden hun mantels uit op de weg, terwijl anderen de weg bedek­ten met twijgen die zij van de bomen hadden gesneden. De mensen die Hem omstuwden, jubelden: "Hosanna Zoon van David, Geze­gend de Komende in de naam des Heren! Hosanna in den hoge!" Toen Hij Jeruza­lem binnentrok, raakte de hele stad in beroering en men vroeg: "Wie is dat?: Het volk antwoordde: "Dit is de profeet Jezus uit Nazaret in Galilea.

     1e lezing (Jesaja 50, 4-7)

God de Heer heeft mij de gave van het woord ge­schon­ken; ik versta het de ontmoedigen moed in te spreken. Elke morgen spreekt Hij zijn woord, elke morgen richt Hij het woord tot mij en ik luister met vole overgave. God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet, ik ben niet terugge­deinsd. Mijn rug bood ik aan wie mij sloe­gen, mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten en mijn ge­zicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden en be­spuwden. God de Heer zal mij helpen; daarom zal ik niet beschaamd staan en ik zal geen spier vertrekken. Ja, ik weet dat ik niet te schande zal worden.

     Tussenzang uit psalm 21 (22)
Refrein: Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?

Zij lachen met mij, allen die mij zien, ze grijnzen en ze schudden met het hoofd. Hij steunt toch op de Heer? Laat Die hem dan bevrijden, laat Die hem redden, als Hij hem bemint. Refrein

Een meute honden jaagt mij op, een bende booswichten houdt mij omsingeld. Mijn handen en mijn voeten hebben zij gewond, mijn beenderen kan ik wel tellen. Refrein

Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit, nu delen zij mijn kleren onderling en dobbelen om mijn gewaad. Refrein

Ach Heer, houd U niet ver van mij, mijn steun, kom haastig om mij bij te staan. Uw Naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders, voor heel het volk uw lof verkondigen: Gij, dienaars van de Heer, verheerlijkt Hem, heel het geslacht van Jakob, brengt Hem dank. Refrein


     2e lezing (Filippenzen 2, 6-11)

Broeders en zusters, Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijk­heid met God: Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd, Hij werd gehoor­zaam tot de dood, tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is, opdat bij het noemen van zijn naam zich ieder een knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader:Jezus Christus is de Heer

    Vers voor het evangelie (Fil. 2, 8-9)
Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood, tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen is.


     Evangelie LIJDENSVERHAAL  Matteus (27,11-54)

·         L=lector; A = Allen; + = Christus; P = andere bijbelse perso­nen

L: Jezus werd voor de landvoogd geleid en deze stelde Hem de vraag:
P: Zijt Gij de koning der Joden?
L: Jezus antwoorde:
+: Gij zegt het.
L: Op de beschuldi­gingen door de hogepries­ters en de oudsten tegen Hem ingebracht gaf Hij geen enkel ant­woord. Toen zeide Pilatus tot Hem:
P: Hoort Gij niet wat ze allemaal tegen U inbrengen?
L: Maar Hij gaf hem geen antwoord op welk punt dan ook, zodat de landvoogd hoogst verbaasd was. De landvoogd was gewoon bij elk feest een gevange­ne, naar keuze van het volk, vrij te laten. Men had juist een beruch­te gevange­ne, een zekere Barab­bas. Nu zij daar toch bijeen waren, sprak Pilatus tot hen:
P: Wie wilt ge dat ik u zal vrijla­ten, Barab­bas of Jezus, die Christus genoemd wordt?
L: Hij wist heel goed dat men Hem uit nijd had uitgele­verd. Terwijl hij op zijn rechterstoel gezeten was, stuurde zijn vrouw hem de boodschap:
P: Laat u niet in met deze recht­schapen mens, want ik heb van­nacht in een droom veel om Hem moeten doorstaan.
L: Maar de hogepriesters en de oud­sten haalden het volk over Barab­bas te kiezen en Jezus te doen sterven. De land­voogd nam weer het woord en sprak tot hen:
P: Wie van de twee wilt ge dat ik u vrijlaat?
L: Ze zei­den:
A: Barab­bas!
L: Pilatus vroeg hun:
P: Wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt?
L: Zij riepen allen:
A: Aan het kruis met Hem!.
L: Hij hernam:
P: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?
L: Maar zij schre­euw­den nog harder:
A: Aan het kruis met Hem!
L: Toen Pilatus zag dat hij niets verder kwam, maar dat er veeleer tumult ontstond, liet hij water brengen en waste ten overstaan van het volk zijn handen, terwijl hij verklaarde:
P: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtschapen man; gij moet het zelf maar verantwoorden.
L: Heel het volk riep terug:
A: Zijn bloed kome over ons en onze kinderen!
L: Daarop liet hij omwille van hen Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen en gaf Hem over om gekruisigd te worden.
Toen namen de solda­ten van de land­voogd Jezus mee in het pretorium en verza­mel­den de hele afdeling rondom Hem Zij trok­ken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel om. Ook vlochten ze een kroon van doorntak­ken, zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in de rechter­hand. Dan vielen ze voor Hem op de knieen en bespotten Hem met de woor­den:
A: Gegroet, koning der Joden! 
L: Ze bespuwden Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op het hoofd. Nadat zij hun spel met Hem gedreven had­den, ontdeden ze Hem van de mantel, trokken Hem zijn eigen kleren weer aan en voerden Hem weg ter kruisiging.
Toen ze de stad uitgingen ontmoetten ze een Cyreneeer, Simon genaamd en vorder­den hem tot het dragen van Jezus' kruis. Geko­men op een plaats die Golgo­ta genoemd wordt ‑ dat wil zeggen Sche­delplaats ‑ gaven ze Hem met alsem gemengde wijn te drinken; Hij proefde ervan maar wilde niet drinken. Nadat ze Hem gekruisigd hadden, verdeel­den ze zijn kleren onder elkaar door er om te dob­belen; en daar neerge­zeten bleven ze de wacht bij Hem houden. Boven zijn hoofd bracht men een opschrift aan met de reden van zijn veroor­deling: Dit is Jezus, de koning der Joden.  Samen met Hem werden ook twee rovers ge­kruisigd, de een rechts, de ander links. Voor­bij­gangers hoonden Hem, terwijl ze het hoofd schud­den en zeiden:
A: Gij daar, die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red Uzelf; als Gij de Zoon van God zijt, kom dan van dat kruis af!
L: In dezelfde geest zeiden de hogepriesters met de schrift­ge­leerden en oudsten spottend:
A: Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf kan Hij niet red­den. Hij is toch de koning van Israël. Laat Hem nu van het kruis afkomen, dan zullen we in Hem geloven. Hij stelt vertrou­wen in God; laat Die Hem nu bevrijden, als Hij behagen in Hem heeft. Hij heeft immmers gezegd: Ik ben de Zoon van God!
L: Zelfs de rovers, die samen met Hem gekruisigd waren, voegden Hem soortge­lijke beschim­pingen toe.

Vanaf het zesde uur viel er een duisternis over het hele land, tot aan het negende uur toe. Om­streeks het negende uur riep Jezus met luider stem uit:
+: Eli, Eli, lama sabaktani?
L: dat wil zeggen:  Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verla­ten? Enke­len van de omstanders die het hoorden, zeiden:
A: Hij roept om Elia!
L: Onmiddellijk daarop ging een van hen een spons halen, stak ze op een rietstok en bood Hem te drinken. Maar de anderen zeiden:
A: Laat dat! Wij willen eens zien of Elia Hem komt redden.
L: Jezus slaakte ander­maal een luide kreet en gaf de geest.

·         hier knielen allen enige tijd.

L:  En zie, het voorhang­sel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeen, de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven gingen open en de licha­men van vele heilige men­sen die ontslapen waren, stonden op. Na zijn verrijze­nis kwa­men zij uit de graven en gingen naar de heilige stad waar zij aan velen verschenen. De honderdman en die met hem bij Jezus de wacht hielden, werden bij het zien van de aardbe­ving en wat verder ge­beurde door een grote vrees bevangen en zeiden:
A: Waarlijk, Hij was een Zoon van God.


Beleef de Goede Week met het dagelijks evangelie


Juist in deze dagen zijn de evangelielezingen van de dag erg mooi om mee te beleven richting Pasen. Vandaag voelen we in het evangelie de spanning oplopen tussen Jezus en de Farizeeën. Met de vraag van het volk: "zou Hij naar het feest komen?" Morgen wordt die vraag beantwoord als Jezus de stad in trekt.

Volg Hem op zijn tocht deze dagen, en zet deze app of webpagina bij uw favorieten! https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel

vrijdag 3 april 2020

Eigen blog van uw pastoor

Omdat dit weblog niet zo geschikt is voor lange overwegingen, heeft uw pastoor daarvoor een ander medium bedacht, een apart blog, klik HIER.
Updates zullen ook hier worden geplaatst. Voor wie iets dieper op dingen wil doordenken...

donderdag 2 april 2020

De Goede Week thuis mee vieren

De bisschoppen hebben besloten, dat we geen publieke vieringen in de Goede Week en Pasen mogen vieren vanwege het Coronavirus.

Besloten vieringen

Uw pastoor zal in de beslotenheid van de Jozefkerk echter alle plechtigheden vieren, met alleen de toegestane noodzakelijke assistenten, en daar voor u allen bidden. Daarbij zullen ook palmtakken worden gezegend en de paaskaarsen voor de vier kerken gewijd.

Palmtakken kunnen in de Jozefkerk worden meegenomen op Palmzondag na de viering tussen 10:45 en 11:30 en Witte Donderdagavond, tijdens de gebedswake bij de Heer tussen 19:45 en 23:00 u. De kerken en het parochiekantoor zijn verder gesloten.

Geestelijke communie

Helaas mogen wij van de bisschoppen voor langere tijd geen communie uitreiken. De gelovigen wordt aangeraden om een 'geestelijke communie' te ontvangen, tijdens het biddend meevieren met de vieringen op TV of internet. Het is een noodoplossing in een noodsituatie, wij begrijpen hoezeer het niet-ontvangen van de Heer u raakt. Houd het verlangen naar Hem, blijf bidden, en laten we bedenken: ook deze crisis gaat voorbij en dan zullen we opnieuw mogen ervaren wat de rijkdom is van het samen-vieren.

Livestream Lambertuskerk

De parochie verzorgt twee vieringen vanuit de Lambertuskerk, via livestream HIER te volgen. De viering van Palmzondag en Eerste Paasdag zal worden gecelebreerd door pastor Koopmans, met volkszang. Beide vieringen beginnen om 11.00.

TV vieringen bij de KRO op NPO2

De KRO verzorgt op alle dagen van de Goede Week de vieringen op NPO2.

Palmzondag
Op Palmzondag (5 april) tv-mis vanuit de Sint-Jozefkerk in Landgraaf-Waubach, 10:00. 

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag (10 april) bidt bisschop Smeets van Roermond ’s middags om 15.00 uur de kruisweg in het Kruiswegpark in Roermond aan de hand van teksten van columnist Stephan Sanders. 

Paaswake
Op Paaszaterdag (11 april) om 23:15 uur de Paaswake, vanuit de Munsterkerk in Roermond. Hulpbisschop de Jong is dan hoofdcelebrant. 

Pasen
Op Eerste Paasdag (12 april) om 11:00 uur vanuit de Munsterkerk in Roermond. Hoofdcelebrant is bisschop Smeets. 

Beloken Pasen

Op de tweede zondag van Pasen (19 april) om 10:00 uur vanuit onze eigen St. Jozefkerk. Celebrant is pastoor Seidel.

Gebedssuggesties

Daarnaast heeft het bisdom Roermond bij alle dagen van de Goede Week en Pasen voor u gebedssuggesties voor thuis. U kunt die vinden op deze webpagina, klik HIER.

Overwegingen

Uw pastoor zal via deze webpagina en via Facebook, voor de zondagen en de dagen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag, ook lezingen en een overweging op YouTube plaatsen.

Tenslotte

Wij hopen met deze aansporingen, u ook in deze droevige crisissituatie, ook te kunnen begeleiden om de Heer te ontmoeten via de media en gebed. Ondanks alles wensen wij u een week van bezinning en verdieping toe, uitlopend op een zalig Pasen!


woensdag 1 april 2020

Nuttige aansporingen voor het meebeleven van de Eucharistie


Velen van u moeten noodgedwongen de H. Mis thuis volgen, via internet of TV. Hoe doen we dat?
In enkele plaatjes geven we u enkele tips:
Gebed voor de Geestelijke Communie

Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen

Klokken van hoop op woensdagavond

Ook vanavond luiden de klokken van hoop en bemoediging om 19.00 uur. 
In onze parochie doen we dat in de Jozefkerk en de Lambertuskerk. 
Als de klokken luiden, bid mee voor alle slachtoffers van de coronacrisis, voor de zieken, de gestorvenen, de verzorgenden... moge de Heer ons spoedig bevrijden van deze beproeving.

Gesloten na de laatste maatregelen

Naar aanleiding van de laatste maatregelen van de overheid en de bisschoppen van Nederland, moeten we tot onze grote spijt besluiten alle vieringen op te schorten (ook doordeweeks) en het parochiekantoor tot 1 juni ook te sluiten voor bezoek. Het kantoor is alleen telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:30 - 12:30.Doopsel, eerste communie en huwelijken, kunnen geen doorgang vinden.  Uitvaarten kunnen in zeer beperkte omstandigheden nog wel plaatsvinden. Het sacrament der zieken en ziekencommunie worden vanwege de noodzakelijke afstand van 1,5 meter, tijdelijk niet toegediend. Vergaderingen en ouderavonden zijn tot nader order uitgesteld. Zo gauw deze periode van beperkingen voorbij is, hopen we zo snel mogelijk weer te kunnen opstarten.