maandag 21 maart 2022

Talent boven taak - uitgangspunt voor vrijwilligerswerk

Rond de synode-bijeenkomsten, hebben we in het pastoraal team nagedacht over enkele belangrijke uitgangspunten van vrijwilligerswerk. Wij verbinden dat met de idealen van de missionaire parochie (zoals door James Mallon geformuleerd in: Als God renoveert) en de synodale parochie samen op weg. In het licht van de realiteit van onze parochie.

Het uitgangspunt voor ons vrijwilligerswerk is: talent boven taak. We kunnen niet in de eerste plaats denken vanuit de taken die gedaan zouden moeten worden als er geen mensen zijn om ze uit te voeren. 

In het ideaal van de synodale en missionaire Kerk is het de roeping van gelovigen om Jezus te volgen en daarbij talenten die God ons geeft, ten dienste van de gemeenschap te stellen. 

Wat we doen komt niet voort uit de concrete nood of behoefte (de vraag) maar vanuit wat mensen kunnen geven (het aanbod). Dat is een weg van onderscheiden en vanuit je roeping actief worden. 

U vindt de beleidstekst 'talent boven taak' HIER.

zondag 13 maart 2022

Parochie in synode groot succes

Vandaag, 13 maart, hebben wij als Lambertusparochie onze eigen synode-bijeenkomst gehouden in de zalen van de Jozefkerk. Het is onze bijdrage aan de wereldwijde synode, maar ook aan onze eigen parochie. Want synode is niet iets eenmaligs, maar een stap om als gemeenschap voortdurend samen op weg te gaan. En dat verlangen is er!

Aan de hand van de thema's van de bisschoppen (samen op weg gaan, vieren, missionair zijn, dialoog met kerk en samenleving) gingen we in twee groepen van 25 personen, jong en oud, in gesprek. Er kwam veel naar boven, vooral verlangen en beleving. Kerngedachten die overal naar boven kwamen: een diepe behoefte aan echte gemeenschap en ontmoeting, welkom zijn, openheid voor zoekende mensen en de deur wijd open hebben, er op uit gaan, en zo Christus in woord en daad laten zien.

Bij alle vijftig aanwezigen, voelden we een diepe eenheid vanuit een doorleefd geloof, ieder op zijn/haar eigen manier. We luisterden naar elkaar, zeer open, en er werden waardevolle ideeën met elkaar gedeeld. Al met al konden we ervaren dat de Geest met en door ons op weg is gegaan. Wordt vervolgd...

donderdag 10 maart 2022

Nieuwsbrief 12 maart

De nieuwsbrief van komend weekend en de twee weken hierna, kunt u HIER DOWNLOADEN


In deze nieuwsbrief ook een laatste oproep om deel te nemen aan de synode-bijeenkomst!

Gedachten van de Skandinavische bisschoppen bij het synodale proces (n.a.v. de berichten uit Duitsland)

Pastoor Seidel vertaalde een deel van de brief die deze bisschoppen schreven, met een rijke inhoud ter bezinning, ook voor onze eigen synodale onderscheiding.

“De Heilige Vader roept de hele Kerk op om synodaal, samen te zoeken naar levengevende uitdagingen in het leven en werk van de Kerk van vandaag. Dit proces vraagt ​​om een ​​radicale bekering. Eerst moeten we de beloften van Jezus als bron van vreugde, vrijheid en welvaart herontdekken en delen. Het is onze taak om, met dankbaarheid en eerbied, het depositum fidei (de geloofsschat), bemiddeld door de Kerk, volledig te omarmen.

Veel gelovigen over de hele wereld maken zich zorgen over de manier van leven van priesters en hun opleiding, de positie van vrouwen in de kerk, de breedte van opvattingen over seksualiteit, enz. In de legitieme zoektocht naar antwoorden op dergelijke vragen van onze tijd, moeten we de grens leggen bij die onderwerpen, die onveranderlijke delen van de kerkelijke leer bevatten.

Ware hervormingen van de kerk hebben altijd bestaan ​​in het verdedigen, uitleggen en op een geloofwaardige manier in praktijk brengen van de katholieke leer, gebaseerd op goddelijke openbaring en authentieke traditie - niet in het volgen van de tijdgeest. Hoe vluchtig de tijdgeest is, wordt dagelijks bevestigd.

Het wereldwijde synodale proces heeft hoge verwachtingen gewekt. We hopen allemaal op een vernieuwing van het kerkelijk leven, en de kerkelijke zending. Het risico bestaat echter dat we van de Kerk een project maken, het object van ons handelen, door procesdenken en structurele herstructurering. Het synodale proces veronderstelt het beeld van de Kerk als het pelgrimerende van God. Zo'n volk moet zich verstandig organiseren, dat is duidelijk. Maar 'volk van God' is slechts één van de beelden die de traditie gebruikt om de aard van de Kerk te beschrijven. Om ons synodale onderscheidingsvermogen vrucht te laten dragen, moet het door deze andere dimensies worden verrijkt en georiënteerd.

Juist op dit moment lijkt het ons essentieel om het sacramentele mysterie van de Kerk naar voren te brengen. Hoe slagen we erin om met verbazing te bedenken - en te ervaren - dat de Kerk ook het corpus mysticum is, de bruid van Christus en de middelaar van de genade? De Kerk kan niet alleen worden gedefinieerd als een zichtbare samenleving. Het is een mysterie van gemeenschap: gemeenschap van de mensheid met de Drie-ene God; gemeenschap van gelovigen onderling; gemeenschap van de plaatselijke kerken wereldwijd met de opvolger van Petrus.

Het is onze ervaring dat de katholieken die het leven van onze parochies en gemeenschappen vormgeven en in stand houden zich intuïtief bewust zijn van dit sacramentele mysterie, maar niet altijd geneigd zijn vragenlijsten in te vullen of deel te nemen aan debatten. Laten we niet vergeten, in het kader van het synodale proces, ook aandachtig te luisteren naar hun getuigenissen.

Vooral in een tijd waarin Europa door diepe kloven dreigt te splijten, is één ding zeker: we hebben een hoger criterium van eenheid nodig. Christus alleen is onze hoop! In zijn naam wordt de Kerk geroepen om "de onverwoestbare kern van eenheid, hoop en redding voor de hele mensheid" te zijn (Lumen Gentium, 9). Alleen als we ons kerkelijk leven ad intra op Christus baseren en leven vanuit de volheid van zijn openbaring, kunnen we deze roeping waarmaken. Het is nauwelijks zo dat een verarming van de inhoud van het geloof zal leiden tot een nieuwe volheid van kerkelijke vitaliteit.

Dus we hopen en bidden dat het geloof dat is overgeleverd en het leven in Christus dat ons genadig transformeert, weer veilig zal worden gesteld door de Kerk, zelfs in een samenleving die enorme veranderingen ondergaat.”


donderdag 3 maart 2022

Vastenboodschap van de Paus

Nu de veertigdagentijd begonnen is, mogen we ons bezinnen op de betekenis van deze heilige boetetijd. Op de website van het bisdom Haarlem-Amsterdam vonden we een goede overweging en de verwijzing naar de vastenboodschap van de Paus.

KLIK HIER VOOR DE LINK:

Veer­tig­da­gen­tijd

De Veer­tig­da­gen­tijd begint op woens­dag 2 maart met Aswoens­dag en ein­digt op zater­dag 16 april met Stille Zater­dag. Van 2 maart t/m 16 april is 46 dagen, maar de zon­da­gen hoeven we niet te vasten waardoor 40 dagen over­blij­ven. Bovendien hoeven we op hoog­feesten niet te vasten. Zaterdag19 maart is het Hoog­feest van H. Jozef en vrijdag 25 maart is het Hoog­feest van de Aan­kon­di­ging van de Heer. Zo blijven er eigen­lijk nog maar 38 echte vasten­da­gen over.

De Veer­tig­da­gen­tijd wordt af­ge­slo­ten met de Goede Week die begint op 10 april met Palm­zon­dag. Woens­dag­avond 13 april vieren we de Chrismamis; 14 april, Witte Donder­dag, vieren we de in­stel­ling van de Eucha­ris­tie; 15 april, Goede Vrij­dag, gedenken we het sterven van Jezus Christus aan het kruis en zon­dag 17 april (of de voor­af­gaande avond) vieren we de Opstan­ding van de Heer met het hoog­feest van Pasen.


woensdag 2 maart 2022

Komende zondag actie voor Oekraïne

KLIK HIER VOOR DE LINK VOOR HET BERICHT VAN DE BISSCHOPPEN 

Maar mogen we u vragen uw bijdrage over te maken aan Vastenactie of Kerk in Nood? (banknummers en websites in het bericht van de bisschoppen)

Of geef via de speciale GIVT-code voor Oekraïne die u in de kerk en hieronder vindt? 

Geef royaal voor de burgers van Oekraïne!

Givtapp downloaden = moderne manier van geven.
U kunt er in de Jozef- en Lambertuskerk de collecte en kaarsen mee betalen 
en ook geven voor caritas en vastenactie.

Geef bij voorkeur giraal of met de app. Dan is het geld er direct en waarschijnlijk geeft u ook meer dan in het collectezakje. Elke gave is welkom natuurlijk, maar muntgeld zet eigenlijk geen zoden meer aan de dijk, ook al omdat banken er tussen de 3 en 5 procent aan hun strijkstok laten hangen vanwege 'stortingskosten'.

dinsdag 1 maart 2022

Aswoensdag 2 maart

Aswoensdag.

Begin van de veertigdagentijd.

Dag van vasten en onthouding.

Eucharistieviering met askruisje:

 • Jozefkerk 9:00 en 19:00
 • Edith Stein 19:00
"Gedenk o mens dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren."

Aswoensdag 2 maart is er om 17:30 uur een gebedsmoment in de Dom van Utrecht om te bidden om vrede en recht in Oekraïne. Dit wordt uitgezonden op NPO2. Voorafgaand luiden door heel het land kerkklokken. Ook in Helmond doen we hieraan mee. Dit sluit aan bij de oproep van paus Franciscus om op Aswoensdag te bidden en te vasten omwille van de vrede.

Doe mee met de enquete !

Beste parochianen,

Wij hebben u uitgenodigd voor de synode-bijeenkomst op 13 maart a.s.

 • Wellicht wilt u komen en geeft u zich nog op.
 • Wellicht kunt u niet op die dag, maar bent u wel geïnteresseerd.

In beide gevallen willen wij uw aandacht vragen voor de vragenlijst/enquête die vanaf vandaag is te downloaden.

Op onze website staat een hele pagina over de synode: www.heiligelambertus.nl/p/synode.html.

U kunt daar verder klikken naar een pagina over de enquête: www.heiligelambertus.nl/p/enquete.html. U vindt daar nog extra toelichting, een filmpje over synodaliteit en bijbehorende bijbelteksten.

 • Als u op 13 maart wilt komen, kunt u het gebruiken bij de voorbereiding.
 • Als u niet komt, kunt u de enquête wellicht tóch thuis invullen, opslaan en aan ons mailen op: lambertusparochie@outlook.com.
 • Of de enquête digitaal invullen!

Wij hopen op uw medewerking: dat we samen op weg gaan als parochie, één met ons bisdom en de wereldwijde kerkgemeenschap!

donderdag 24 februari 2022

CORONA MAATREGELEN AFGELOPEN

Niet meer verplicht: 

 • - Anderhalve meter afstand
 • - Mondkapjes
 • - Ontsmetting van de handen

Wat niet verplicht is, is ook niet verboden, denk aan uw eigen veiligheid.

Verder kan ook weer:

 • - Communie op de tong 
 • - Communie ontvangen zonder scherm
 • - Wijwaterbakjes zijn weer gevuld
 • - Koffie drinken na de vieringen

Wat blijft:

 • - Communie wordt gewoonlijk alleen uitgereikt door priester of diaken
 • - We geven geen handen bij vredewens, maar houden vast aan de buiging naar elkaar
 • - We letten op elkaar en respecteren als mensen nog voorzichtig zijn
 • - We blijven thuis bij klachten etc. : de basisregels van de overheid.


Een brief van pastoor Seidel aan de parochianen na de coronatijd, leest u HIER

Gebed sterker dan wapens

 


Bij de verschijningen in Fatima riep Maria de wereld op om te bidden voor de bekering van Rusland. Toen ging dat om de communistische dictatuur. Deze dagen is dit gebed opnieuw actueel, omwille van de agressie tegen Oekraïne. De rozenkrans en de toewijding aan Maria is blijvend actueel, want de wereldvrede komt niet van wapens en veel praten, maar als gave van God!

Nieuwsbrief 26 februari

 De nieuwsbrief van 26 februari vindt u HIERdinsdag 15 februari 2022

Uitnodiging Synode-bijeenkomst

 Klik op onderstaande uitnodiging voor meer informatie.


Andere informatie over de synode, op de speciale pagina SYNODE op deze website.

donderdag 10 februari 2022