Synode 2024

Synode 2024: Nieuwe consultatieronde in het voorjaar

In het najaar vindt in Rome het vervolg op de bisschoppenconferentie over synodaliteit plaats. Als voorbereiding daarop heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie een commissie aan het werk gezet om gespreksthema’s uit te werken, die dit voorjaar in onder meer parochies besproken kunnen worden. Deze worden op zeer korte termijn via de parochies en kloosters verspreid.

Het secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome publiceerde op 12 december een stappenplan op weg naar de tweede zitting van de bisschoppensynode over synodaliteit in oktober 2024. De bisschoppenconferenties zijn gevraagd om in mei aan het synodesecretariaat te rapporteren over de vruchten van het synodaal proces in de plaatselijke kerken. Alle verslagen samen vormen input voor het werkdocument van de bisschoppenvergadering in oktober.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit heeft deze richtlijn meegenomen in de voorbereiding. Ze heeft verder als opdracht een samenvatting van het synthesedocument van de bisschoppensynode aan te reiken, zoals die vorig jaar oktober is gehouden. Het synthesedocument is voor dat doel ook zo snel mogelijk in het Nederlands vertaald. Deze Nederlandse vertaling is inmiddels te vinden op de website van het synodesecretariaat.

Verder is de werkgroep gevraagd om materiaal te verzorgen dat gebruikt kan worden om in regionale bijeenkomsten op een goede manier het gesprek en de dialoog met elkaar te kunnen aangaan. De werkgroep heeft het materiaal voor de consultatie in parochies, religieuze communiteiten, nieuwe bewegingen en maatschappelijke organisaties inmiddels voorbereid. Het is de bedoeling dat op korte termijn wordt verspreid, zodat een ronde gesprekken kan worden gehouden.

In de Landelijke Werkgroep Synodaliteit (zie de website van het kerkgenootschap) is zo breed mogelijk samengesteld. Naast twee bisschoppen zitten er ook religieuzen in, vertegenwoordigers van nieuwe bewegingen en theologische opleidingen.

Via de website ‘Luisterend op weg’ (www.luisterendopweg.nl) worden ook handvaten aangereikt om het synthesedocument inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

--------------------------------------------------

Op zaterdag 2 maart is er in het Sint-Janscentrum een landelijke synodale bijeenkomst: "Kom om de tafel"


Binnen het dekenaat Asten-Helmond en onze parochie zullen in het voorjaar van 2024 geen aparte synode-bijeenkomsten worden georganiseerd. Het is niet mogelijk om nog voor de deadline van 15 april brede consultaties te organiseren.

-----------------------------------------------------------------------

Oudere berichten

Parochie in Synode: “In de kracht van de Geest samen missionair op weg”


1) Onze bijeenkomst : aanzet voor een synodale parochie

Zondag 13 maart 2022 hebben wij als Lambertusparochie onze eigen synode-bijeenkomst gehouden in de zalen van de Jozefkerk. Het is onze bijdrage aan de wereldwijde synode, maar ook aan onze eigen parochie. Want synode is niet iets eenmaligs, maar een stap om als gemeenschap voortdurend samen op weg te gaan.

Wij willen serieus een luisterende parochie worden. Hoe moeilijk dat ook is, omdat een grote meerderheid van de gedoopten nauwelijks bezig is met grote thema's of weet/beleeft wie Jezus voor hen is. We willen graag luisteren, als de gedoopten over hun sprakeloosheid heen stappen.

Toch zijn we wat gaan doen. Aan de hand van de thema's van de bisschoppen (samen op weg gaan, vieren, missionair zijn, dialoog met kerk en samenleving) gingen we in twee groepen van 25 personen, jong en oud, in gesprek. Er kwam veel naar boven, vooral verlangen en beleving. Kerngedachten die overal naar boven kwamen: een diepe behoefte aan echte gemeenschap en ontmoeting, welkom bieden, openheid voor zoekende mensen en de deur wijd open hebben, er op uit gaan, en zo Christus in woord en daad laten zien.

Bij alle vijftig aanwezigen, voelden we een diepe eenheid vanuit een doorleefd geloof, ieder op zijn/haar eigen manier. We luisterden naar elkaar, zeer open, en er werden waardevolle ideeën met elkaar gedeeld. Al met al konden we ervaren dat de Geest met en door ons op weg is gegaan.

Wordt vervolgd... 

2) "Hoopvol luisteren naar Gods Geest" - het diocesane rapport

Het rapport van de diocesane synodegesprekken is gepresenteerd, en is te downloaden via een link op de bisdom-website. Veel overeenkomsten met wat we bij de gesprekken in onze parochie hebben gehoord en ervaren.

Klikt u op de afbeelding en u komt op de pagina van ons bisdom.

“Als bisschop ben ik oprecht blij dat een groot aantal gelovigen met elkaar heeft gesproken over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Het is een geestelijk proces met als centrale vraag wat Gods Geest tot de Kerk van ’s-Hertogenbosch zegt. Dit rapport wil niet alleen een bijdrage leveren aan het werkdocument voor de bisschoppensynode van 2023. Het rapport kan ook de gelovigen in het eigen bisdom stimuleren om het kerkelijk leven te vitaliseren. In die zin spreek ik graag van een win- winsituatie”, aldus Mgr. De Korte.

3) Wat is dat, een 'synode' en wat doen we ermee? 

"De katholieke kerk zit in een ‘synodaal proces’. In 2023 is er een grote bisschopsvergadering (synode) in Rome. Maar voordat paus Franciscus met de bisschoppen in gesprek gaat, wil hij graag horen wat er leeft onder de gelovigen. Dat betekent dat wij mee mogen denken over hoe het verder moet met de kerk.

Dat zijn we niet gewend. Ergens in ons achterhoofd zit het idee dat wij moeten luisteren naar de bisschoppen (ook al doen we dat soms niet). Nu is het omgekeerd: zij moeten luisteren naar ons –en wij moeten luisteren naar elkaar. Dat is een heel andere manier van kerk-zijn. Het is trouwens ook een andere manier van denken over de kerk. Een andere theorie en een andere praktijk." (Jos Moons sj., Nederlands Dagblad 28 januari) 

We hebben de mond vol over een luisterende Kerk, een synodale Kerk, maar in het groot is het nog steeds super top-down, met heel weinig oog voor degenen die niet tot de eigen kring behoren. We zijn als Kerk nog veel met onszelf bezig, met zelfbehoud, met het instituut. We organiseren van alles, maar hebben door de manier waarop we met elkaar omgaan vaak niet echt gehoord waar de gedoopten (die we vaak niet eens echt kennen) mee bezig zijn, waar zij staan. We laten niet echt los. Of we maken er een soort kerkpolitieke agenda bij, waarbij we onze eigen stokpaardjes berijden. Maar heben we dan geluisterd? Naar wie? Naar onszelf of anderen?

Dat is allereerst een leerproces voor bisschoppen en kerkelijke officials.

In het klein dan? Als parochie zouden we – juist in deze tijd – misschien meer eerst ons hart open kunnen zetten voor hen doe niet tot ons ‘gezin’ horen, beeld van onze veilige groep. Ook met de jonge gezinnen: hoeden we ons voor het gevaar toch weer naar binnen gericht te zijn. Laten we liever out of the box gaan. Want zo was Jezus. Dan horen we andere dingen dan we thuis horen, de noden van de Kerk die op weg is met elkaar. Dan maken we nieuwe vrienden, misschien niet meteen zo vroom of veilig, maar zeker zo waardevol. Voor jezelf en de gemeenschap. 

Een synodale Kerk luistert allereerst. Luisteren naar Gods Woord, onderscheiden wat Gods Woord bij ons oproept, en van daaruit met elkaar in gesprek gaan. Niet voor discussies of grote revoluties, maar open staan voor God en elkaar, zonder de uitkomst tevoren te kennen. 

Wat betreft het luisteren, is er een website gemaakt "LUISTEREND OP WEG"  met artikelen, gedachten en handreikingen.

  

Sleutelwoorden voor het synodale proces:

  • Gemeenschap: Gods Geest brengt ons samen als diverse mensen in één geloof, door het verbond dat Hij zijn mensen schenkt.
  • Deelname: betrokkenheid van allen die tot het Volk van God behoren om respectvol te luisteren naar elkaar en actief te zijn voor de gemeenschap.
  • Zending: De missionaire Kerk treedt naar buiten vanuit haar roeping, ten dienste van het koninkrijk van God.

Deze pagina wordt steeds bijgewerkt.

Laatste update: 14-2-2024