maandag 23 maart 2020

Komende woensdag 12.00 uur: Op hetzelfde moment wereldwijd het Onze Vader bidden

Paus Franciscus roept de ruim twee miljard christenen wereldwijd op om woensdag om 12.00 uur in verband met de coronacrisis gezamenlijk het Onze Vader te bidden.

‘In deze dagen van beproeving, terwijl de mensheid voor de bedreiging van een pandemie beeft, wil ik alle christenen voorstellen gezamenlijk hun stem naar de hemel te richten door het gebed uit te spreken dat Jezus, onze Heer, ons geleerd heeft’.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'WERELDWIJD HET ONZE VADER BIDDEN Paus Franciscus roept alle christenen wereldwijd samen het Onze Vader te bidden. Woensdag 25 maart Hoe laat? Roma/Amsterdam: 12 uur Buenos Aires: 08 uur Curaçao/Miami: 07 uur Bogotá/Lima: 06 uur Los Angeles: 04 uur VESTING'

zaterdag 21 maart 2020

Lezingen en preek voor zondag 22 maart

Preek van pastoor Seidel voor deze zondagLezingen van deze zondag, de 4e zondag van de veertigdagentijd


   Eerste Lezing     1 Sam., 16, 1b, 6-7. 10-13a
In die dagen zei de Heer tot Samuël: "Vul een hoorn met olie: Ik zend u naar Isaï, de Betlehemiet, want een van zijn zonen heb ik voor het koningschap bestemd." Toen Samuël daar aankwam, viel zijn blik op Eliab en hij dacht: Die daar voor de Heer staat is ongetwijfeld zijn gezalfde ! Maar de Heer zei tot Samuël: "Ga niet af op zijn voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil Ik niet. Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer naar het hart." Zo stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël voor, maar Samuël zei tot Isaï: "Geen van hen heeft de Heer uitverkoren." Daarop vroeg hij aan Isaï: "Zijn dat al uw jongens?" Hij antwoordde: "Alleen de jongste ontbreekt; die hoedt de schapen." Toen zei Samuël tot Isaï: "Laat die dan halen, want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is." Isaï liet hem dus halen. De jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen. Nu zei de Heer: "Hem moet gij zalven: hij is het." Samuël nam dus de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Sedert die dag was de geest van de Heer vaardig over David.

   Tussenzang                    Ps. 23 (22), 1-3a, 3b-4, 5, 6
Refrein: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.
·       De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten, Hij geeft mij weer frisse moed.
·       Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn Naam. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
·       Uw stok en uw herdersstaf geven mij moed en vertrouwen. Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn bestrijders.
·       Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker is overvol. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden.

  Tweede Lezing   Ef.,5,8-14
Broeders en zusters, Eens waart gij duisternis, nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer. Leeft dan ook als kinderen van het licht. De vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid.Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt. Neemt geen deel aan duistere en onvruchtbare praktijken, brengt ze liever aan het licht. Wat die mensen in het geheim doen is te schandelijk om er ook maar over te spreken. Alles echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid. En alles wat verhelderd wordt, is zelf "licht" geworden. Zo zegt ook de hymne: "Ontwaak, slaper, sta op uit de dood en Christus' licht zal over u stralen."


   Vers voor het evangelie           Joh., 8, 12b
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer, wie Mij volgt, zal het levens­licht bezitten. 


   Evangelie            Joh., 9, 6-9. 13-17. 34-38
In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan een man die blind was van zijn geboorte af. Hij spuwde op de grond, maakte met het speeksel slijk, bestreek daarmee de ogen van de man en zei tot hem: "Ga u wassen in de vijver van Siloam," - wat betekent: gezondene. Hij ging ernaar toe, waste zich en kwam er ziende vandaan. Zijn buren nu en degenen die hem vroeger hadden zien bédelen, zeiden: "is dat niet de man, die zat te bédelen?" Sommigen zeiden: "lnderdaad, hij is het." Anderen: "Neen, hij lijkt alleen maar op hem." Hijzelf zei: "Ik ben het." Men bracht nu de man die blind geweest was bij de Farizeeën; de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen geopend, was namelijk een sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hem dus, hoe hij het gezicht herkregen had. Hij zei hun: "De man die Jezus heet, deed slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie." Toen zeiden sommige Farizeeën: "Die man komt niet van God, want Hij onderhoudt de sabbat Anderen zeiden: "Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen doen?" Zo was er verdeeldheid onder hen. Zij richtten zich opnieuw tot de blinde en vroegen: "Wat zegt gijzelf van Hem, daar Hij u toch de ogen geopend heeft?" Hij antwoordde: "Het is een profeet." Zij voegden hem toe: "in zonden ben je geboren, zo groot als je bent, en jij wilt ons de les lezen ?" Toen wierpen ze hem buiten. Jezus vernam dat men hem buitenge­worpen had en toen Hij hem aantrof, zei Hij: "Gelooft ge in de Mensen­zoon?" Hij antwoordde: "Wie is dat, Heer? Dan zal ik in Hem geloven." Jezus zei hem: "Gij ziet Hem, het is Degene die met u spreekt." Toen zei hij: " Ik geloof, Heer." En hij wierp zich voor Hem neer.

vrijdag 20 maart 2020

Retraitetijd

Deze tijd van noodgedwongen veranderingen, kunnen we ook als een kans zien, een soort retraite. 
'Retraite' is: je even terugtrekken uit het alledaagse. Dat doen we nu. 
Daarin ligt een uitdaging om meer met God en onze dierbaren verbonden te worden en tot onszelf te komen.

(C) katholieke vesting

donderdag 19 maart 2020

Vastenactie “Werken aan je toekomst”. Maak uw bijdrage over a.u.b.

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020  staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. 

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap. 

Aangezien wij geen actieweekend kunnen organiseren op 21 en 22 maart vanwege het vervallen van de weekendvieringen, willen wij u verzoeken uw gift over te maken op: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie. Hartelijk dank!


woensdag 18 maart 2020

Extra nieuwsbrief

Naar aanleiding van de laatste maatregelen van de bisschoppen, een extra nieuwsbrief.
Over deze website
DRIVE.GOOGLE.COM

Nederlandse Bisschoppen: met Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringen

Tot onze grote spijt, zullen we ook met de Goede Week en Pasen nog niet samen kunnen komen. Dit (helaas begrijpelijke) bericht is echter wel een steek in het hart van allen die juist in die heilige dagen de kern van ons geloof willen vieren: het Paasmysterie van Jezus' lijden en verrijzenis. 
Er wordt van ons alleen een vreselijk groot offer gevraagd. Echter, de kern van Pasen is juist: het komt weer goed. Na de dood komt weer leven. Na de coronacrisis komt er weer vrijheid en ruimte om volop te vieren samen. 
Blijf daarin geloven. God is met ons, en als wij Hem in deze crisis juist extra vasthouden, zullen we ook veilig zijn in Zijn Liefde...

Biddend verbonden met de bisschoppen zondag 22 maart

Op zondag 22 maart komt KRO-NCRV samen met de Nederlandse bisschoppen met een signaal van hoop, troost en bemoediging voor katholieke gelovigen in Nederland. Dit gebeurt door de uitzending van een cirkel van gebed op NPO2 Facebook.com/krokatholiek en de website KRO-NCRV.nl/katholiek. 
De gebedscirkel start om 9.45 uur op NPO2 met het Geloofsgesprek van Leo Fijen met kardinaal Eijk. Aansluitend is kardinaal Eijk celebrant in de rechtstreekse Eucharistieviering vanuit de Sint Lambertusbasiliek te Hengelo. Daarna wordt om 12.00 uur het gebed online overgenomen op de Facebookpagina KRO-NCRV.nl/katholiek en de daarbij behorende website.
Iedereen kan vanaf 12.00 uur via het internet op ieder uur meebidden met het gebed van een bisschop vanuit zijn eigen bisdom. Online wordt de gebedscirkel gestart door bisschop Van den Hout vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden. De gebedscirkel wordt om 16.35 uur afgesloten met een korte vesperviering vanuit de Sint-Janskathedraal in Den Bosch met bisschop De Korte.
Schema Biddend Verbonden (wijzigingen voorbehouden): 
09.45 uur kardinaal Eijk in het geloofsgesprek op NPO2
10.00 uur kardinaal Eijk in de Eucharistieviering vanuit Hengelo op NPO2.
12.00 uur bisschop Van den Hout vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden
13.00 uur bisschop (coadjutor) Hendriks vanuit het bisdom Haarlem – Amsterdam
14.00 uur bisschop Van den Hende vanuit het bisdom Rotterdam
15.00 uur bisschop Liesen vanuit het bisdom Breda
16.00 uur bisschop Smeets vanuit het bisdom Roermond
16.35 uur vesperviering met bisschop De Korte vanuit het bisdom Den Bosch op NPO2
Meevieren, meebidden
Laetitia van der Lans, hoofd Levensbeschouwing KRO-NCRV: “Mensen snakken naar houvast en troost in deze onzekere en vreemde weken. We voelen ons als KRO-NCRV geroepen om samen met de Nederlandse bisschoppen de katholieken in Nederland een hart onder de riem te steken door met God en elkaar verbonden te zijn door middel van gebed van teksten uit de Bijbel.”
Anna Kruse, hoofd pers en communicatie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: “De bisschoppen roepen nu de publieke vieringen zijn afgelast in verband met het coronavirus, nadrukkelijk op om biddend met elkaar verbonden te blijven. Dit initiatief van KRO-NCRV draagt daar heel concreet aan bij. We hopen dat veel mensen op deze manier meevieren en meebidden komende zondag.”

Dagelijkse Eucharistie via de media

Voor degenen die niet dagelijks naar de Mis kunnen of liever niet naar buiten gaan, biedt de KRO dagelijks viering aan via internet.
Met ingang van woensdag 18 maart verzorgt de KRO-NCRV vanuit de Hilversumse St. Vituskerk dagelijks een live stream van de heilige mis in de ochtend en een dagsluiting in de avond.
In de ochtenduitzending van 09.30 – 10.30 uur celebreert pastoor Jules Dresmé de eucharistieviering vanuit de Mariakapel van de Sint-Vitus in Hilversum.
Hoe meer we als gelovigen binnen moeten blijven vanwege de corona-maatregelen, hoe meer we aangewezen zijn op de (sociale) media voor gemeenschappelijk gebed, vieren en voeding van ons geloof en vertrouwen in deze tijd.
Houd ook dit weblog in de gaten, wij zullen ook alles in het werk stellen om met name via dit medium u mogelijkheden aan te bieden, wat we nu niet kunnen doen door elkaar gewoon van nabij te ontmoeten. Houd vol, met Gods hulp en samen komen we door deze beproeving heen!

Tip: Bid het Getijdengebed als we thuis moeten blijven vanwege Corona...

Voor wie nu niet naar de kerk kan vanwege de beperkingen rond het coronavirus, willen wij graag het bidden van de getijden aanbevelen. 

Vroeger was het vooral een gebed voor priesters en religieuzen, maar gelukkig bidden steeds meer lekengelovigen dagelijks het morgen- en avondgebed van de Kerk, met psalmgebeden, bijbellezingen en lofzangen. 

Het is heel gemakkelijk via internet de getijden de te bidden of de app voor iOS of Android te downloaden voor telefoon of tablet. 

Blijf juist in tijden van nood en crisis met God verbonden, en bid de aloude smeekgebeden van de Bijbel mee!zaterdag 14 maart 2020

Tip: kijk de eucharistie op TV en ontvang de geestelijke communie

Voor allen die vanavond en morgen niet naar de kerk kunnen omdat de vieringen vervallen (vanwege het decreet van de bisschoppen inzake de corona-maatregelen), wordt aangeraden thuis te bidden, en de Mis op NPO2 te volgen (10 uur, ook naderhand op https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering)
Ook kunt u een 'geestelijke communie' ontvangen, d.w.z. een bijzondere genade van God als wij ons in gebed met de biddende Kerk verenigen.
Uw pastoor zal morgen zelf uiteraard wel de Mis opdragen en bidden voor alle opgegeven misintenties en voor u allen die noodgedwongen thuis de zondag moet vieren.


vrijdag 13 maart 2020

Extra nieuwsbrief

In verband met de aangescherpte maatregelen vanuit de bisschoppen, moeten wij u tot ons grote verdriet mededelen dat wij de openbare weekendvieringen t/m 31 maart moeten laten vervallen. Deze extra nieuwsbrief geeft u alle informatie daarover.
Over deze website
DRIVE.GOOGLE.COM