donderdag 15 oktober 2020

Nieuwsbrief van dit weekend en uitleg over hoe we het gaan doen

Vandaag verschijnt de nieuwsbrief voor de komende twee weken. Die periode valt samen met de tijd die de Nederlandse regering ons heeft gegeven om het virus af te remmen en voordat er beslist wordt over eventuele nieuwe maatregelen. 


U heeft kunt lezen in de media, dat de regering mogelijk een verdere lockdown zal opleggen aan Nederland, als de aantallen besmettingen niet drastisch verminderen. In dat geval zullen wij vrijwel zeker onze kerken moeten sluiten. Ook al hebben wij volgens art.6 van de Grondwet het recht om samen te komen, het verzet tegen dat voorrecht in de samenleving is enorm, en het zou zeer onverstandig zijn om dan de grenzen van wat mogelijk is, op te zoeken. De bisschoppen willen in ieder geval dat wij ons als katholieken verantwoordelijk gedragen en gehoorzaam zijn aan wat van ons gevraagd wordt.

Bisschop de Korte schrijft ons:

“Nu de tweede coronagolf steeds hoger wordt, wordt de overheid ook strenger. Wij moeten ons sociaal leven verder beperken. Vanaf afgelopen zondag kunnen nog maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren. Wij perken het kerkelijke leven in ter bescherming van de volksgezondheid. Ik besef dat de nieuwe realiteit voor veel priesters en andere gelovigen uitermate teleurstellend is en een groot offer vraagt. En dan spreek ik uitdrukkelijk inclusief. De beslissing van afgelopen vrijdag heb ik, samen met de andere bisschoppen, met moeite genomen. Maar in de huidige omstandigheden met snel oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen moeten wij juist als Kerk verstandig opereren en het aantal gelovigen in onze kerkgebouwen substantieel afschalen.”

Daarom gaan wij als parochie mee in het besluit van de bisschoppen van Nederland, om het bijwonen van kerkelijke vieringen opnieuw te beperken tot dertig personen. Dat is voor ons als missionaire parochie weer een flinke stap terug, maar wij vragen van u als gelovigen dat u dit offer, de beperkingen en het verdriet, in geloof en vertrouwen te aanvaarden. Wij worden allen op de proef gesteld door de situatie, maar ondanks alles daagt het ons uit om én ons gezond verstand te gebruiken, én verantwoordelijkheid te nemen, én bovenal te blijven geloven dat God ons door deze beproevingen heen leidt met zijn Liefde, zoals Hij eens Zijn Volk door de woestijn leidde naar het beloofde land.


Dit weekend en komende week

Wij kiezen er als parochie voor, om onze kerken open te houden en zelfs extra vieringen te houden. U kunt dat lezen in de Nieuwsbrief.

Bisschop de Korte schrijft ons:

“De beperking in aantal gelovigen per viering vormt een uitdaging om vaker met kleine groepen te vieren, in plaats van de deuren te sluiten.” 

Daarom kunt op zondag vanaf nu op vijf momenten naar de eucharistieviering.

-- In de Jozefkerk om 8:30, 9:30 en 11:00 (gezinsviering).

-- In de Lambertuskerk om 10:00 en 11:00.

Wij hopen in die vijf vieringen maximaal 30 kerkgangers te verwelkomen. (Die 30 is overigens exclusief priesters, bedienaren, kosters en zangers.) Hoe moet dat? Er kwamen toch altijd meer mensen naar de vieringen de laatste tijd.

Om dit mogelijk te maken, verzoeken wij u om zich aan te passen als dat mogelijk is.

1) Kom alleen als u echt gezond bent.

Als eerste: wij vragen aan mensen met een broze gezondheid om in deze periode NIET naar de kerk te komen. Ook als u geen klachten hebt, blijft het motto van de regering: “blijf zoveel mogelijk thuis. Vermijd drukte. Vermijd grotere groepen.”

Kerkdiensten zijn nu echt bestemd voor mensen die niet besmettelijk zijn. Ouderen die van allerlei kwalen hebben, of weinig meer kunnen lopen of bewegen, zijn dat bijna altijd wel omdat de weerstand dan afneemt. Woont u in een zorgcentrum of complex voor ouderen, (zoals bijvoorbeeld de Ameideflat) bedenk dan dat een besmetting meenemen van de kerk naar het woonzorgcentrum of omgekeerd, grote gevolgen kan hebben. Wees verantwoordelijk, denk in de eerste plaats aan anderen, en draag uw verlangen naar de eucharistie en de communie op aan de Heer als offer omwille van de medemens.

Bisschop de Korte schrijft ons:

“Juist als mensen van de Kerk zijn wij geroepen om ons eigen kleine belang te relativeren en bedacht te zijn op het bonum commune, het algemeen welzijn. Het is voor een christen geen teken van zwakte maar juist van sterkte om tijdelijk af te zien van bepaalde rechten als wij daarmee een hoger doel, het beschermen van de gezondheid van medemensen, met name oudere en kwetsbare mensen, kunnen dienen”.

2) Wees flexibel wanneer u naar de eucharistie wilt.

Als u besluit wel te willen komen, vragen we van u goed te kijken of u in de gelegenheid bent om in één van de toegevoegde vieringen te komen. Spreiden van aantallen gelovigen is nu hard nodig, we kunnen met maximaal 30 aanwezigen niet allemaal tegelijk vasthouden aan de voorkeur voor een viering met bepaalde zang of op een bepaalde tijd. Wij willen als parochie de mogelijkheid bieden om nog in behoorlijke aantallen naar de eucharistie te komen. Laten we daar dankbaar voor zijn. Maar de parochie kan dit alleen op een prettige manier realiseren als we samen proberen het kerkbezoek te spreiden. Als ons dat niet zou lukken, kunnen we alleen nog besluiten om de vieringen ‘besloten’ te maken.

Neem ook zeker geen extra familieleden of vrienden mee, of gelovigen uit andere parochies als daar nu geen vieringen zijn. Extra kerkgangers, kunnen we nu helaas niet verwelkomen met slechts dertig plaatsen.

3) Laat ons weten als u wilt komen.

Aanmelden of registeren? Dat is iets wat toch wel moet. We gaan in deze fase geen strikte toegangscontrole houden. Als we redelijk in de buurt van de 30 kerkgangers kunnen blijven, gaan we geen mensen de toegang weigeren of deuren sluiten. Maar het gemakkelijkste is, als we kunnen inschatten hoeveel gelovigen er willen komen. Daarom liggen er achterin de kerken lijsten waarop u kunt registeren dat u er bent met naam en contactgegevens. (Wij gaan zorgvuldig om met die gegevens.) Ook hopen we dat u daar wilt aangeven naar welke viering u bij voorkeur wilt komen. U kruist dat aan op de lijsten. Wij hopen dat we daarmee al een goede spreiding kunnen realiseren. Als dat niet zo zou zijn, gaan we contact opnemen om te kijken of er mensen bereid zijn naar een andere viering te komen.

Voor degenen die kunnen mailen, is het mailadres reserveren.kerk@gmail.com weer in werking. U kunt daar een voorkeur aangeven voor één van de vieringen met uw naam en contactgegevens. Wij bekijken dan in de parochie wat mogelijk is.

  • Jozefkerk om 8:30, 9:30 en 11:00 (gezinsviering, niet bestemd voor ouderen).
  •  Lambertuskerk om 10:00 en 11:00.

Vrijwilligers of medewerkers aan de viering hoeven zich niet te melden.

Als u zich inschrijft voor een viering, willen we u wel vragen zich daar aan te houden. Op het laatste moment alsnog naar een andere viering gaan, ontregelt het zorgvuldig plannen van aantallen. Wees verantwoordelijk naar elkaar en houd u a.u.b. aan uw aanmelding.

Wij hopen zo zonder te veel beperkingen de komende weken eucharistie te vieren samen! Wij doen onze uiterste best, pastoraal team en vrijwilligers, en hopen dat u onze inspanningen waardeert en zich wilt voegen in de mogelijkheden die de parochie u biedt.

Blijf op de hoogte

Als er wijzigingen zijn, komen we bij u terug met een nieuw bericht. Volgt u ook vooral onze parochie op Facebook en de deze website heiligelambertus.nl.

Goed weekend, blijf gezond en moge God u allen zegenen!

 

Pastoor Seidel